เรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทเวศร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเว็ปไซต์ของตนเองได้ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็น Digital University

สวส. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google Site กำหนดอบรมวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3  จำนวน 53 คน  (เต็มแล้ว)  และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  จำนวน 54 คน  (เต็มแล้ว) กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมด้านล่าง

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมด้านล่าง

หลักสูตร Google site สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (วิทยากรภายใน สวส.)

เวลา

รายละเอียดหลักสูตร

8.30 – 10.00 น.

 

Google Site
-การสร้างไซต์
-การกำหนดชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อไซต์
-การเพิ่ม จัดลำดับ และลบหน้า
-การแก้ไข
-การเลือกธีม
10.00 – 12.00 น. -การเพิ่มข้อความรูปภาพและเนื้อหาอื่น ๆ
-การเลือกรูปแบบของเว็บไซต์ของคุณ
-การแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความและภาพถ่าย
-การจัดการไซต์
-การค้นหาหรือลบเว็บไซต์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Google site (ต่อ)
-การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
-การย้ายไซต์ที่คลาสสิกไปยังเว็บไซต์ใหม่
Gmail RMUTP
-การลงชื่อเข้าใช้ Gmail
-การสร้างบัญชี Gmail
-การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Google
14.30 – 16.30 น. Google Drive
-การเริ่มต้นใช้งาน Google ไดรฟ์
-การจัดเก็บไฟล์ใน Google ไดรฟ์
-การจัดระเบียบและค้นหาไฟล์
-การแชร์ไฟล์ด้วย Google ไดรฟ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม  (รุ่นที่ 1)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1. อ.สุกัญญา จันทกุล
2. ผศ.อภิรัต โสฬศ
3. ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์
4. ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน
5. อ.สมสมร  พรพรรณพิพัฒน์
6. อ.มานิตย์  แก้ววงษ์ศิริ
7. อ.สมปรารถนา  สุขสละ
8. ผศ.อภิญญา  มานะโรจน์
9. น.ส.กฤตพร  ชูเส้ง
10. น.ส.วไลภรณ์  สุทธา
11. น.ส.วรธร  ป้อมเย็น
12. น.ส.สุธิดา  กิจจาวรเสถียร
13. น.ส.วรลักษณ์  ป้อมน้อย
14. น.ส.จิราภัทร  โอทอง
15. ผศ.ลักขณา  จาตกานนท์

คณะศิลปศาสตร์
16. นางสาวชฎาพร  จีนชาวนา
17. นายประยุทธ เทียมสุข
18. ดร.นันทภา ปัญญารัตน์
19. ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสูง
20. ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง
21. ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์
22. ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง
23. นายสุริยา  มากมูล
24. นายภูสิต รัตนกานตะดิลก
25. น.ส.ทิพย์กนก  เวียงคำ
26. นายภูมิพัฒน์ ทองคำ
27. ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย์
28. ดร.สุนันทา  ชุตินันท์
29. ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
30. ผศ.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
31. ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์
32. น.ส.สรวงกนก พิบูลธรรมนนท์
33. ผศ.ชญานนท์ กุณฑลบุตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
34. ดร.จันทิมา ริ้วลายเงิน
35. นายวณพันธ์  วัยวุฒิ
36. นายนิลมิต  นิลาศ
37. นายอนันต์ เต็มเปี่ยม
38. นายศิริพล ทองอ่อน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
39. ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40. ผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบำรุง
41. ดร.วิภา จักรชัยกุล
42. นางภภัสสร สิงหาธรรม
43. นางนิภาพร ปัญญา
44. ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
45. นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
46. นางศรีวิไล พวกน้อย
47. นายชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
48. นายธนพงศ์ สารีอินทร์
49. ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ
50. ดร.ณิศรา สุทธิสังข์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
51. น.ส.กุลธิดา สายพรหม
52. นางกรรณิการ์  โต๊ะมีนา

กองศิลปวัฒนธรรม
53. ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง

— เกิน 3 —

———————————————-

รุ่นที่ 2   (กำหนดจัดอบรมวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 )

คณะศิลปศาสตร์
1. ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา
2. ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล
3. น.ส.อังคณา แวซอเหาะ
4. ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
5. น.ส.ชลธิชา  สาริกานนท์
6. ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. น.ส.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
8. น.ส.ธิดาวรรณ คล้ายศรี
9. นางธนาพร บุญชู
10. น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์
11. ผศ.สังเวย เสวกวิหารี
12. น.ส.เฟื่องลัดดา โสภา
13. ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล
14. ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
15. น.ส.นฤดี สมิทธ์ปรีชา
16. ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
17. ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์
18. ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
19. นายกฤษฎา เหล็กดี
20. นางพรรณิการ์ มีอ่อน
21. ผศ.พิชญา พุกผาสุข
22. ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
23. ผศ.สลักจิต พุกจรูญ

24. นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
25. น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ
26. น.ส.ศศิมา เตรียมวิจารณ์กุล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
27. อ.สรรนีย์ เต็มเปี่ยม
28. น.ส.ยุวลักษณ์  บุญญะจักร
29. น.ส.นงนภัส สุวรรณสมพงศ์

คณะบริหารธุรกิจ
30. น.ส.ศิราณี  คงสวัสดิ์
31. นายทิชัย  อินทนิล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
32. นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
33. นางกชพรรณ กระตุฤกษ์
34. นายวินัย   คำสุขา

สำนักสหวิทยากรดิจิตอล
35. น.ส.รุ่งอรุณ  คงสวัสดิ์

คณะศิลปศาสตร์
36.ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
37.นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

สถาบันภาษา
38. นายพิเชษฐ์  หอมแสงประดิษฐ
39. นายพิชัยยุทธ  สิริอนันตวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
40. นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม
41. นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์
42. น.ส.วัลลภา ฟักประไพ
43. น.ส.เมทิกา พ่วงแสง
44. นายรัชพล แย้มกลีบ

กองสื่อสารองค์การ
45. นายวุฒิชัย แก้วจันทร์
46. นายเกียรตินันท์  ลงทอง
47. นายชยพล  หรั่งเพ็ชร์
48. นายนันทินา  สีมา

สำนักประกันคุณภาพ
49. นายวรวุฒิ  บุญกล่ำ
50. น.ส.เจนจิรา งามมานะ
51. น.ส.วาสนา  สังข์โพธิ์

กองนโยบายและแผน
52. น.ส.ศิรินารถ สิงหาแก้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
53. นายพรรษชล นาคฉ่ำ

ศูนย์การจัดการความรู้
54. นายสุนทร เหรียญจื้อ

54 คนแล้ว (24-04-2018) — เกิน 4 —

—————————————————————————–

3 thoughts on “เรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทเวศร์

 1. Anonymous

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  1. นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
  2. นางกชพรรณ กระตุฤกษ์

 2. ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์

  อบรมรุ่น 1 หรือ 2 หรือ 3

  ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
  นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

  อบรมรุ่น 1, 2, 3

  ถ้ามีที่นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.