ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับบุคลากรทุกระดับ ปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพื่อให้อาจารย์ นำ Google ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักศึกษาตื่นเต้นเร้าใจกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเป็น Digital University โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร, อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้  จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  436  คน จำแนกเป็นสายวิชาการ  204 คน  สายสนับสนุน 232 คน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบิกจ่ายจาก เงินรายได้ งบกลาง มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 882,700 บาท  ใช้จริง  877,290 บาท  จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.66 จากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 245 คน

การนำไปใช้ประโยชน์  

  • สร้างระบบจองห้องด้วย Google Calendar  โดยให้ทุกหน่วยงานเข้าไปจัดการห้องประชุมของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าไปจองห้องประชุมได้
  • จัดสร้าง Group mail ให้แก่ผู้บริหาร, อาจารย์แยกตามคณะ และแยกตามสาขาวิชา,  เจ้าหน้าที่แยกตามหน่วยงาน
  • จัดสร้าง Group mail ให้แก่นักศึกษาแยกตามคณะ และสาขาวิชา
  • นำ Google Form ไปใช้ในการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าฝึกอบรม, ทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม ฯลฯ
  • นำ Google Drive, Docs, Sheets ไปใช้ในการเก็บ และแชร์ไฟล์เพื่อทำรายงานประกันคุณภาพ และงานอื่น ๆ ประจำวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764  

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

หลักสูตร Google for Education สำหรับสายบริหาร  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 1   ฝึกอบรมวันที่ 20 เมษายน 2560 (30 คน) (เต็ม 33 เกิน 3 คน ;-|

หลักสูตร Google for Education กลุ่ม Admin IT Team  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 2   ฝึกอบรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (30 คน) (เต็ม 30 ;-)

หลักสูตร Google for Education   
รุ่นที่ 3   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์พระนครเหนือ (50 คน) (เต็ม 50 ;-)
รุ่นที่ 4   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์พณิชยการพระนคร (เต็ม 50 คน ;-)
รุ่นที่ 5   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม  ศูนย์เทเวศร์ (เต็ม 52 คน เกิน 2 คน ;-|

หลักสูตร Google for Education  
รุ่นที่ 6   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร (59 คน เกิน 9 คน :-|
รุ่นที่ 7   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์พระนครเหนือ (เต็ม 54 คน เกิน 4 คน ;-|
รุ่นที่ 8   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์เทเวศร์ (เต็ม 52 คน เกิน 2 คน ;-|

เพิ่มรุ่นพิเศษ Google for Education (เก็บตก)
รุ่นที่ 9   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม  ณ ศูนย์เทเวศร์ (เต็ม 56 คน เกิน 6 คน ;-|


รุ่นที่ 9   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์เทเวศร์

 


รุ่นที่ 8   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์เทเวศร์


รุ่นที่ 7  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

 


รุ่นที่ 6 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พณิชยการพระนคร

 รุ่นที่ 5  
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทเวศร์


รุ่นที่ 4   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พณิชยการพระนคร (เต็ม 50 คน ;-)


รุ่นที่ 3  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์พระนครเหนือ (50 คน) (เต็ม 50 ;-)


รุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม Google for education สำหรับผู้บริหารระบบ (Admin IT Team)


รุ่นที่ 1   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมวันที่ 20 เมษายน 2560 สำหรับผู้บริหาร ศูนย์เทเวศร์  (30 คน) (เต็ม 33 ;-)


สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเลือกรายการที่ต้องการเรียนรู้ที่จะอบรมในเวลา 3 วัน เพื่อส่งให้วิทยากรภายนอก โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการฝึกอบรมได้ที่ แบบสำรวจ (ภาษาไทย)แบบสำรวจ (ภาษาอังกฤษ) โดย login ด้วย gmail ของมหาวิทยาลัย หรือ (username.s@rmutp.ac.th)  สำหรับผู้ที่ไม่มี gmail ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อขอเปิดใช้บริการได้ที่ nalumon.t@rmutp.ac.th  หรือ 02-665-3777 ต่อ 6764