ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครที่สนใจด้านการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ I OS ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรม

 1. น.ส.มัชฌิมา รอดจินดา
  2. นายสิทธิ์ศักดิ์ กลีบรัง
  3. นายณัฐพล หอมเกตุ
  4. นายศุภณัฐ ราชวงศ์
  5. นายวสันต์ จิตต์สมสุข
  6. นายธนโชติ ถาวร
  7. นายณัฏยา เปลี่ยนวงษ
  8. นายทชาเดช รัตนอุมาพร
  9. นายฐาปนี แก้วประเสริฐ์
  10. นายณัฐชาพร แหวนในเมือง
  11. นายดลธรรม พิณภิรมย
  12. นายอัศวินค์ มิลำเอียง
  13. นายกมลวรรณ สุประไตร
  14. นายวรัญญา เสาวคนธ์
  15. นายกฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ
  16. นายพรนที สิงทอง
  17. นายชลธิชา นามอญ
  18. นายศุภกร แสงทอง
  19. นายศิครินทร์ รุ่งเจริญ
  20. นายณัฐพงษ์ สุธรรมแปง
  21. น.ส.อมรรัตน์ แสงโหน่ง
  22. นายภาสวิชญ์ อุ่นยืนยง
  23. นายยอดเพชร อิฐสุวรรณ
  24. นายวีรภัทร แสงทอง
  25. น.ส.ธัญลักษณ์ อยู่กำเหนิด
  26. น.ส.สุภาพร ค่ายหนองสรวง
  27. น.ส.พรทิพย์ แก้วนาเคียน
  28. น.ส.สลาวลี ชาวบางรัก
  29. น.ส.สุพิชญา จิตต์อารมย์
  30. นายธีรวัตร ธนังเศรษฐ์
  31. นายภาสกร สร้อยสุวรรณ

เนื้อหาที่เรียนจะเน้นฝึกปฎิบัติเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฎิบัติการแอนดรอยท์  และ I OS ดังรายละเอียด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Install Code/Text Editor and Plugins
o   ATOM
o   Sublime Text
§  Install Google Chrome
§  Introduction AngularJS
o   Module
o   Expression
o   Controller
13.00 – 16.30 §  Install and Preparation
o   NodeJS
o   Git
o   Cordova CLI
o   Ionic Framework
o   Android Studio
o   Ant
o   Genymotion Simulator
o   USB Driver
§  Introduction AngularJS (2)
o   ng-model
o   ng-repeat
o   filter
o   Example Basic App
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Learn to build an application using Angular.js
o   Basic
o   Level 2 Built-in Directives
o   Forms
o   Custom Directives
o   Services
§  Introduction Ionic Framework
o   Overview
o   CSS Components
o   JavaScript
o   Ionicons
o   HTML5 Input Type
o   Ionic CLI
13.00 – 16.30 §  Build Mobile App using Ionic Framework
o   UI (pane-button-icon)
o   UI (ion-list)
o   Nav
o   nav (nav-stateParams)
§  Build Mobile App using Ionic Framework (2)
o   Customizing the Splash Screen
o   Making Modals
o   Understanding Action Sheets
o   Using the Grid
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Build Mobile App using Ionic Framework (3)
o   Pull to Refresh
o   Navigating Ionic’s Headers
§  Cordova
o   Adding an App Icon
o   Customizing the Status Bar
o   Using the Cordova Camera API
13.00 – 16.30 §  Ionic and AngularJS
o   Using Local Storage
o   Integrating a Backend Service with AngularJS
§  การตั้งค่า Path ให้กับ Android SDK
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Ionic Data
o   Sharing Data Between Views
o   Resolving Data the Right Way
§  Exploring Ionic Lists
§  Global Loading Screen with Interceptors
§  Build an App with Navigation and Routing
13.00 – 16.30 §  How to build the real mobile app (1)
o   e-Calendar change Web App to Mobile App
o   Design Layout
o   Select Function
§  How to build the real mobile app (2)
o   BMI Calculation
o   BMI Index Calculation with pictures
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  How to build the real mobile app (3)
o   Create App
o   Create Calendar Controller
o   Create Calendar View
o   Coding Calendar Controller
o   Render Calendar
o   Next/Previous Month
o   Load event data from JSON to Calendar Controller
13.00 – 16.30 §  How to build the real mobile app (4)
o   Create search
o   Create search list
o   Create map
o   Create phonebook
o   Create phonebook with picture