Oct 17

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Digital literacy certificate (IC3)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
Digital literacy certificate (IC3) ระยะเวลาเรียน 3 วัน รับสมัครจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ
(1) วิชาความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ : Computing Fundamentals
(2) วิชาโปรแกรมหลักสาหรับคอมพิวเตอร์ : Key Applications
(3) วิชาระบบออนไลน์ : Living Online

ลักษณะการเรียน

โดยใน 1 วันเรียน 1 วิชา เมื่อเรียนจบ 1 วันจะมีการสอบในวิชานั้น จนครบ 3 วัน 3 วิชา เมื่อสอบผ่านครบ 3 วิชาจะได้รับประกาศนียบัตรระดับสากล ชื่อ Digital literacy certificate (IC3) ผู้เข้าเรียนทุกคนต้องเข้าสอบให้ครบ 3 วิชา ค่าสอบ 2,000 บาท (สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ)

การรับรองมาตรฐาน IC3 Certificate
ถูกกำหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากล และได้รับการรองรับจากกระทรวงไอซีที / กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ข้อสอบ
ลักษณะการสอบหลากหลายมีเป็นแบบปฏิบัติ, แบบเลือกถูก-ผิด และแบบจำลองสถานการณ์
โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย
ใช้เวลาสอบประมาณ 45 นาที
การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทราบผลสอบทันทีภายหลังการสอบเสร็จ
ผู้สอบผ่านครบ 3 วิชา ได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 Certificate จาก Certiport

ผู้สนใจส่งรายชื่อผ่านหัวหน้าหน่วยงานไปยังสำนักวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 โทร. 02 282 9009 ต่อ 6762

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/10/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-digital-literacy-certificate-ic3/

Oct 03

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ

kuiburi1-

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมสัมมนาในที่ 20-23  พฤศจิกายน 2557 จำนวน 4 วัน 3 คืน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่พัก กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Kuiburi Hotel and Resort) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯส่งรายชื่อ confirm ใน comments. ได้เลยครับ วันเดินทาง 20 – 23 พฤศจิกายน 2557

https://www.kuiburihotelresort.com/th/

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/10/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94/

Jul 29

CompTIA Security+

security+banner

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Security+

วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/07/comptia-security/

Jul 14

CompTIA Network+

network+

 

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Network+

วันที่ 21-25 กรกฎคม 2557

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/07/comptia-network/

Jun 27

อบรมหลักสูตร IPV6

 

IPV6

 

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop

วันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/06/11051/

Jun 12

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 4

compTIA

 

นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร  CompTIA A+ เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าเรียนอยู่ที่นี่

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/06/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/

May 27

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+ 801-802 สำหรับนักศึกษา

compTIA

ประกาศขั้นตอนการสอบ,  เลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+  และรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ

วิธีการสอบ

การสอบจะแบ่งสอบวันละ 2 ช่วง ช่วงเช้า จำนวน 15 คน เริ่มเวลา 8.30 สอบวิชา 801-802 สอบเสร็จแล้วกับบ้านได้

ช่วงบ่าย จำนวน 15-16 คน เริ่มเวลา 13.00 น. สอบวิชา 801-802  สอบเสร็จแล้วกลับบ้านได้

นักศึกษาที่เข้าสอบทั้ง 2 ช่วงจะต้องเตรียมสอบติวเข้มโดยเจ้าหน้าที่ในวันสอบก่อนเข้าห้องสอบจริง

นักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลากำหนดประมาณ 30 นาทีก่อนเริ่มสอบ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ  1. บัตรประจำตัวประชาชน  2. บัตรนักศึกษา (และ 3. ความรู้ที่ได้เรียนไป)

*ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เข้าห้องสอบทุกกรณี

ค่าสอบโครงการ AEC รัฐบาลจ่ายให้คนละ 5,165.25 บาท โดยหวังว่านักศึกษาจะสอบผ่านได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ฉะนั้นขอให้นักศึกษาพยายามและตั้งใจสอบเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสอบ

1. นักศึกษาตามรายชื่อมาถึงสนามสอบ  ลงทะเบียนช่วงเช้าเวลา  8.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. และเข้าห้องเรียนติวเข้มก่อนสอบ

2. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนักศึกษา และเข้าห้องสอบ ช่วงเช้า เวลา 9.00 น.  ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.

3. นักศึกษาลงทะเบียนในระบบสอบ และเริ่มสอบรหัสวิชา 801 เวลาสอบ 1.30 ชม. หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1.00 ชม.

4.นักศึกษาออกมารอหน้าห้องสอบเพื่อเตรียมสอบรหัสวิชา 802

5. เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปนักศึกษา และเข้าห้องสอบรหัสวิชา 802 เวลาสอบ 1.30 ชม. หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1.00 ชม.

6. สอบเสร็จแล้วนักศึกษากลับบ้านได้ หรือจะอยู่รอฟังผลสอบก็ได้  นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้คะแนน 700 คะแนนขึ้นไปจึงถือว่าสอบผ่าน และจะได้รับใบ Cert.ส่งตรงจากต่างประเทศไปยัง e-mail ที่แจ้งไว้

*ในการสอบแต่ละครั้งจะสอบได้ ครั้งละ 15 เครื่อง 15 คน ข้อสอบเป็นแบบ real time online วิชาละ 2 ชม. รวมเป็น 4 ชม.

**นักศึกษาที่มีรายชื่อ หากไม่สามารถเข้าสอบตามวัน-เวลาที่กำหนดได้ กรุณาแจ้ง สำนักวิทยบริการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน เพื่อป้องกันสิทธิในการเข้าสอบครั้งต่อไป  โทร. 02 280 7919, 02 282 9009 ต่อ 6760-6765 , 085-958 7776, 081-702 2578 หรือติดต่ออาจารย์ผู้สอนในกลุ่มนั้น ๆ

กำหนดการสอบ

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 1  (เรียนวันที่ 21-30 เมษายน 2557 )  จำนวน 31  คน

สอบวันจันทร์ที่  23  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 31   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

——————————————————-

2. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1  (เรียนวันที่ 21-30 เมษายน 2557 ) จำนวน  26 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 จำนวน 5 คน  รวม 31 คน 

สอบวันอังคารที่  24  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 31   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

———————————————————

3. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2557 ) จำนวน  18 คน และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2557 ) จำนวน 12 คน รวม 30 คน

สอบวันพุธที่  25  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 30   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

——————————————————–

4. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2557 ) จำนวน 8 คน และ รุ่นที่ 1   (เรียนวันที่ 21-30 เมษายน 2557 )   จำนวน  22 คน รวม 30 คน

สอบวันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 30   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

 

สำหรับนักศึกษารุ่นอื่น ๆ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป…คาดว่าจะสอบประมาณเดือนกรกฎาคม  2557

 

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/05/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-comptia-a-801-802/

Apr 17

รายชื่อนักศึกษาอบรม COMPTIA A+

นักศึกษา รุ่น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร เปลี่ยนไปเรียนที่ ศูนย์เทเวศร์ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ

รายชื่อนักศึกษาผู้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ พณิชยการพระนคร และพระนครเหนือ

รายชื่อ จำแนกตามสถานที่อบรม  แต่ละแห่งจัดอบรม 3 รุ่น  แต่ละรุ่นจัดในช่วงเวลาต่างกัน  ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อและดูวันเวลาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบอรมได้ที่ด้านล่าง

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์เทเวศร์

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์พณิชยการพระนคร*

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์พระนครเหนือ

รายชื่อคณะกรรมการประจำศูนย์

* นักศึกษาศูนย์พณิชยการพระนคร รุ่น 1 ห้อง 2 เปลี่ยนเป็นเรียน รุ่น 4 วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557 ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาที่ไม่มีชื่อ  ไม่สามารถเข้าอบรมตามรุ่นที่กำหนดได้ สามารถเข้าอบรมในรุ่นอื่นแทนได้ โดยสามารถลงชื่อเข้าอบรมที่หน้าห้องลงทะเบียนได้เลย…

หากมีปัญหา/ข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร. 02 280 7919  หรือ 02 282 9009 ต่อ 6764  สำนักวิทยบริการฯ เทเวศร์


Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/04/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-comptia-a/

Mar 17

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม Mind map

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mind map ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 และวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าอบรมเยอะมาก  สวท. จึงจำเป็นต้องเปิดการอบรมเป็น 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เทเวศร์ มีรายชื่อดังนี้

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/03/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-m/

Feb 19

ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

สวท. ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012
จากวันที่  10-14  มีนาคม  2557  เป็นวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดหลักสูตร

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เกตุดี
2.นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชชกุล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3.นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นางภภัสสร  สิงหาธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.อาจารย์วณพันธ์  วัยวุฒิ
6.อาจารย์นิลมิต  นิลาส

กองคลัง

7. น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง

กองบริหารงานบุคคล

8.นายอนันต์ทรรศน์  ธุระภารพิสัย

กองนโยบายและแผน

9.นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
11.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
12.นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
13.น.ส.นฤมล  โตเจริญ
14.นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
15.นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ
16.นายโยธิน  หนูแดง
17.นายแสงสรรค์  ตินารักษ์
18.นายเชวงศักดิ์  คงเกิด
19.นายสุทธิพงษ์  คำแปง
20.นายณัฐพงศ์  การะน้อย
21.นายสาคร  พรมจันทรา
22.นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์
23.นายสุรยุทธ  สระแก้ว
24.นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์
25.นางสาวธันยพร  พิสิฐอมรชัย

Permanent link to this article: http://arit.rmutp.ac.th/2014/02/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8-2/

Older posts «