หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

cropped-Aphi-technology-1.jpg

ข้อมูลประกันคุณภาพ ข้อ 6.1 ปีการศึกษา 2557

ตารางการฝึกอบรม โครงการ AEC ปี 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกคน เพื่อทราบและดำเนินการ

kuiburi1-

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ

network+

CompTIA Network+

DSCN1861

คณะครู และนักศึกษาระดับโรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

DSCN1704

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

09_NEWS-2-1

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2556

10-3-2013 2-03-34 PM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

08_NEWS-1

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2556

mbudget

Budget Management System

bn18-12-57

ประกาศเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย