หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

compTIA

กำหนดการฝึกอบรม compTIA A+ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 14-23 ธค.58

IMG_20151121_103336

ฝึกอบรมพนักงานขับรถรับจ้าง เข้าอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน วันที่ 28 พย.58

bn_angular2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application

31393

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application

IMG_20150922_090210

CompTIA, Vice President Asia Pacific Region visit RMUTP

Untitled-1

ประกาศรับสมัครบุคลากรสนใจอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals ห้องที่ 5-6

IMG_20151016_090805

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร e-commerce รุ่น 2 วันที่ 14-18 ธค.58

DSC_5997

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลพิเศษ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM

bn11-9-58

ข้อมูลประกันคุณภาพ ข้อ 6.1 ปีการศึกษา 2557

bn_trainner9-11-58

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกคน เพื่อทราบและดำเนินการ

kuiburi1-

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ