Get Adobe Flash player

รายชื่อนักศึกษาผู้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ พณิชยการพระนคร และพระนครเหนือ

รายชื่อ จำแนกตามสถานที่อบรม  แต่ละแห่งจัดอบรม 3 รุ่น  แต่ละรุ่นจัดในช่วงเวลาต่างกัน  ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อและดูวันเวลาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบอรมได้ที่ด้านล่าง

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์เทเวศน์

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์พระนครเหนือ

รายชื่อคณะกรรมการประจำศูนย์

นักศึกษาพณิชยการพระนครที่ไม่มีชื่อ  ไม่สามารถเข้าอบรมตามรุ่นที่กำหนดได้ สามารถเข้าอบรมในรุ่นอื่นแทนได้ โดยสามารถลงชื่อเข้าอบรมที่หน้าห้องลงทะเบียนได้เลย…

หากมีปัญหา/ข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร. 02 280 7919  หรือ 02 282 9009 ต่อ 6764  สำนักวิทยบริการฯ เทเวศร์


ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mind map ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 และวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าอบรมเยอะมาก  สวท. จึงจำเป็นต้องเปิดการอบรมเป็น 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เทเวศร์ มีรายชื่อดังนี้

Continue reading

สวท. ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012
จากวันที่  10-14  มีนาคม  2557  เป็นวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดหลักสูตร

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เกตุดี
2.นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชชกุล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3.นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นางภภัสสร  สิงหาธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.อาจารย์วณพันธ์  วัยวุฒิ
6.อาจารย์นิลมิต  นิลาส

กองคลัง

7. น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง

กองบริหารงานบุคคล

8.นายอนันต์ทรรศน์  ธุระภารพิสัย

กองนโยบายและแผน

9.นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
11.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
12.นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
13.น.ส.นฤมล  โตเจริญ
14.นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
15.นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ
16.นายโยธิน  หนูแดง
17.นายแสงสรรค์  ตินารักษ์
18.นายเชวงศักดิ์  คงเกิด
19.นายสุทธิพงษ์  คำแปง
20.นายณัฐพงศ์  การะน้อย
21.นายสาคร  พรมจันทรา
22.นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์
23.นายสุรยุทธ  สระแก้ว
24.นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์
25.นางสาวธันยพร  พิสิฐอมรชัย

สวท. กำหนดจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

กิจกรรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สอน วันที่  17-21 กุมภาพันธ์  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู และนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media
วันที่  24-28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดหลักสูตร

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ
2.ผศ.สุชาดา เกตุดี
3.น.ส.อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4.นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
5.นายณัญภณ  สุเมธอธิคม
6.นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี
7.น.ส.สุพินดา  สุวรรณศรี
8.นางนุจรี  บุรีรัตน์
9.น.ส.ดลพร  ศรีฟ้า
10.น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม

คณะบริหารธุรกิจ

11.ดร.พิฐชญาณ์  คาเนโกะ
12.ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.นางภภัสสร  สิงหาธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

14.อาจารย์วณพันธ์  วัยวุฒิ

กองคลัง

15. น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง

กองบริหารงานบุคคล

16.นายอนันต์ทรรศน์  ธุระภารพิสัย

กองนโยบายและแผน

17.นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

18.นายคเณศ  เจ๊ะแล
19.นายปิโยรส  เทพรส
20.นายชยากร พจมานพิมล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21.น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
22.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
23.นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
24.น.ส.นฤมล  โตเจริญ
25.นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555    ณ ห้องประชุมพวงแสด                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Web Design Advanced  วันที่  23-28 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับอาจารย์ และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับด้าน Web Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี)

***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ ****

ตารางการอบรม

ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม Graphic Design Advanced ในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556

ทังนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมติดตามข้อมูลวันและเวลาในการจัดฝึกอบรมอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 15  ประจำเดือน สิงหาคม 2556