RMUTP Study Life

RMUTP StudyLife Current Version 1.88

Mobile Application สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

สถิติการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. ผู้ใช้งานระบบคือ นักศึกษา และอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น
  2. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ระบบบริการการศึกษา ระบบกิจกรรมนักศึกษา และระบบบริหารงานบุคคล เฉพาะในส่วนที่จำเป็นตามแต่ละจุดประสงค์
  3. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเฉพาะในส่วนที่จำเป็นตามบทบาทและหน้าที่ของท่านในมหาวิทยาลัย
  4. มหาวิทยาลัยจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ระบบบริการการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติ การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ และผลการเรียน
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ระบบกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
  7. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ระบบบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติ  ตำแหน่ง และการศึกษา
  8. ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ท่านสามารถกำหนดเองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ของท่าน
  9. .ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อท่านใช้บริการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email software@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764