ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้าน ICT ปี 2564

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ก่อนสำเร็จการศึกษาทุกคน ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบออนไลน์ภายในวันที่กำหนด

เรื่องที่สอบ  แบ่งเป็น 4 เรื่อง จำนวน 100 ข้อ เวลาสอบ 120 นาที

  • Microsoft Word 25 ข้อ
  • Microsoft Excel 25 ข้อ
  • Microsoft PowerPoint 25 ข้อ
  • IT เบื้องต้น 25 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 60 คะแนนขึ้นไป นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ถ้าสอบได้น้อยกว่า 60 คะแนน ต้องชำระเงิน 200 บาท (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) ที่ฝ่ายการเงินของคณะ และส่งใบเสร็จไปที่อีเมล software@rmutp.ac.th เพื่อสอบใหม่ มิฉะนั้น จะไม่สำเร็จการศึกษา

วิธีการเข้าสอบ (ออนไลน์เท่านั้น)
ให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็ปไซต์ที่กำหนดในตารางด้านล่าง  เมื่อเข้าไปในเว็ปไซต์ระบบ TMS  (ศึกษาเพิ่มเติมคู่มือการเข้าสอบระบบ TMS) แล้วใส่ user และ password  มีรูปแบบดังนี้

  • Username : รหัสนักศึกษา
  • Password  : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านที่นักศึกษาเปลี่ยนแปลงล่าสุด)

เมื่อเข้าไปในระบบสอบ (TMS) แล้วให้กดเลือก  EXITEXAM

ตารางสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ด้าน ICT

ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/สาขา จำนวน (คน)  วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
1. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ตรวจสอบรายชื่อ) 67 13-19 ก.ย. 64 https://tms.rmutp.ac.th
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ปคม./1) 11
เทคโนโลยีเสื้อผ้า (ปทส./1) 7
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปบผ./1) 7
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ปบฟ./1) 22
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ปบฟ./2) 18
ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ 63
เทคโนโลยีเสื้อผ้า (ปทส./1) 2

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ตรวจสอบรายชื่อ) 151 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ 60 1-7   พ.ย. 64
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปคก./1 8 https://tms-blue.rmutp.ac.th
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปคพ./1) 16
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปฟฟ./1) 15
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมอุตสาหการ (ปอก./1) 15
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปอล./1) 4
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 63
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (อคก./1) 12
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ออก./1) 19
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ตคก./1) 16 https://tms.rmutp.ac.th
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมไฟฟ้า (ตฟฟ./1) 32
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ตอก./1) 11
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ตอล./1) 3

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ) 387 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61 8-14 พ.ย. 64
สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./1) 34 https://tms-pink.rmutp.ac.th
สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./2) 32
สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./3) 28  
สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./4) 35 https://tms-blue.rmutp.ac.th
สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./5) 33
สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ปบค./1) 27 https://tms-black.rmutp.ac.th
สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ปบค./2) 16
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปวอ./1) 11
สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (ปอฟ./1) 10
สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ปออ./1) 26 https://tms-white.rmutp.ac.th
สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ปออ./2) 24
สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ปออ./3) 24  
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63 https://tms.rmutp.ac.th
สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ตบค./1) 20
สาขาอาหารและโภชนาการ (ตอภ./1) 34
สาขาอาหารและโภชนาการ (ตอภ./2) 33

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรวจสอบรายชื่อ) 109 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61 20-26 กย.64
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค./1) 33 https://tms-pink.rmutp.ac.th
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค./2) 29  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค./3) 28  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปวส./1) 19 https://tms.rmutp.ac.th

5. คณะศิลปศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ) 190 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61 20-26 กย.64
การท่องเที่ยว (ปทท./1) 28 https://tms-black.rmutp.ac.th
การท่องเที่ยว (ปทท./2) 28
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปภส./1) 25
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปภส./2) 20 https://tms-white.rmutp.ac.th
การโรงแรม (ปรร./1) 40  
การโรงแรม (ปรร./2) 29  
ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ 63
ภาษาไทยประยุกต์ (ททป./1) 10 https://tms.rmutp.ac.th
ภาษาไทยประยุกต์ (ปทป./1) 10  

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ) 69 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ 60 20-26 กย.64
สถาปัตยกรรม (ปสถ./1) 24 https://tms-blue.rmutp.ac.th
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ปอบ./1) 12
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปอผ./1) 16
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปอผ./2) 17

7. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ตรวจสอบรายชื่อ) 243 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61 1-7 พ.ย. 64
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปทม./1) 40 https://tms-black.rmutp.ac.th
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปทม./2) 39
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปทฆ./1) 33 https://tms-white.rmutp.ac.th
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปทฆ./2) 38  
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ปทว./1) 34 https://tms-pink.rmutp.ac.th
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสีย (ปทว./2) 30  
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (ปคท./1) 29  

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ) 400 วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
ปริญญาตรี 4 ปีภาคปกติ 15-21 พ.ย.64
วิศวกรรมเครื่องกล (ปคก./1) 19 https://tms-black.rmutp.ac.th
วิศวกรรมเครื่องกล (ปคก./2) 22
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปคพ./1) 18
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปคพ./2) 24
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปอท./1) 20
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ปทผ./1) 46  “ https://tms-white.rmutp.ac.th
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (ปมค./1) 15
วิศวกรรมโยธา (ปยธ./1) 31
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฟก./1) 29 https://tms-pink.rmutp.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฟก./2) 35  
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปอก./1) 31  
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ทนย.1) 39  “

https://tms.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบภาคค่ำวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์ 63
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (สทนย.1) 15
ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ 62
วิศวกรรมเครื่องกล (สคก.1) 17
วิศวกรรมไฟฟ้า (สฟก.1) 20
วิศวกรรมไฟฟ้า (สฟก.2) (ปรับวุฒิ) 14
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สอท.1) 5

9. คณะบริหารธุรกิจ (ตรวจสอบรายชื่อ) วันที่สอบ เว็ปไซต์เข้าสอบ
การบัญชีบริหาร (ทบบ./1) 39 10 – 16 ต.ค. 64 https://tms-blue.rmutp.ac.th
การบัญชีบริหาร (ทบบ./2) 41
การบัญชีบริหาร (ทบบ./3) 40 https://tms-black.rmutp.ac.th
การบัญชีบริหาร (ทบบ./4) 37
การบัญชีบริหาร (ทสบบ./1) 38 https://tms-white.rmutp.ac.th
การบัญชีบริหาร (ทสบบ./2) 32
การบัญชีการเงิน (ทบง./1) 30 https://tms-pink.rmutp.ac.th
การบัญชีการเงิน (ทสบง./1) 38
การบริหารการตลาด (ทตบ./1) 34 https://tms.rmutp.ac.th
การบริหารการตลาด (ทตบ./2) 31
การบริหารการตลาด (ทตบ./3) 33
(ตรวจสอบรายชื่อ) วันที่สอบ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทรค./1) 33 17 – 23 ต.ค. 64 https://tms-blue.rmutp.ac.th
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทรค./2) 32
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทรค./3) 31
พัฒนาซอฟต์แวร์ (ทรพ./1) 20 https://tms-black.rmutp.ac.th
พัฒนาซอฟต์แวร์ (ทรพ./2) 26
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทสรค./1) 33
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ทจล./1) 33 https://tms-white.rmutp.ac.th
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ทจล./2) 30
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ทสจล./1) 26
การจัดการทั่วไป (ทจท./1) 29 https://tms-pink.rmutp.ac.th
การจัดการทั่วไป (ทสจท./1) 14
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ปธท./1) 33 https://tms.rmutp.ac.th
(ตรวจสอบรายชื่อ) วันที่สอบ
การบัญชีการเงิน (ปบง./1) 33 5 – 11 ธ.ค. 64 https://tms-blue.rmutp.ac.th
การบัญชีการเงิน (ปบง./2) 33
การบัญชีบริหาร (ปบบ./1) 31
การเงิน (ปกง./1) 27 https://tms-black.rmutp.ac.th
การเงิน (ปกง./2) 30
การสอบบัญชี (ปบส./1) 32
การสอบบัญชี (ปบส./2) 31
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปจล./1) 35 https://tms-white.rmutp.ac.th
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปจล./2) 40
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ปศด./1) 23
การจัดการทั่วไป (ปจท./1) 46 https://tms-pink.rmutp.ac.th
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปจม./1) 21
พัฒนาซอฟต์แวร์ (ปรพ./1) 18
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปรค./1) 23
การบริหารการตลาด (ปตบ./1) 31 https://tms.rmutp.ac.th
การบริหารการตลาด (ปตบ./2) 29
การสื่อสารการตลาด (ปตส./1) 20
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปภธ./1) 21

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 665 3777 ต่อ 8210 (ในวัน-เวลาราชการ)
email : software@rmutp.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ