ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม การทำ Auto-Grading ด้วย MATLAB วันที่ 24 มิย.64 Online

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19  สวส. กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การทำ Auto-Grading ด้วย MATHLAB ในวันพฤหัสบดีที่  24  มิถุนายน  2564  เวลา  9.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Google Meet  ขอเชิญอาจารย์ และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น สวส. จะบันทึกรายชื่อผู้อบรมในประวัติการฝึกอบรม ระบบ HRM มทร.พระนคร ทั้งนี้ สวส.จะส่งรหัสการเข้าห้องเรียนให้แก่ผู้สมัครทาง email  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

วันที่ฝึกอบรม    :    วันพฤหัสบดีที่  24  มิถุนายน  2564
เวลา                  :    9.00 – 12.00 น.
สถานที่             :     Google Meet 
จำนวนผู้เข้าอบรม      :    21 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ 
เปิดรับสมัคร     :    ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22  มิถุนายน  2564

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาว กมลณิตย์ ภู่สร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 นาย นิคม ดิษฐคลึ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นางสาว ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 นาง รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 นาย ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
6 นาย พรคิด อั้นขาว คณะบริหารธุรกิจ
7 นางสาว ณัฐติญา ไข่ติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นางสาว ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นาง นิภาพร ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 นาง ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 นางสาว ภัทริกา สูงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นาย สยาม ลางคุลเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นาย เกรียงไกร เหลืองอำพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นาง ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 นาย นิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 นาย พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 นาย เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 นาย สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 นาย สุวิทย์ แพงกันยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 นาย ปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
21 นางสาว เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลการประเมินการฝึกอบรม