ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าอบรม การทำ Auto-Grading ด้วย MATLAB เรียนวันที่ 24 มิย.64 Online ด้วย Google meet

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19  สวส. กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การทำ Auto-Grading ด้วย MATLAB ในวันพฤหัสบดีที่  24  มิถุนายน  2564  เวลา  9.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Google Meet  ขอเชิญอาจารย์ และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น สวส. จะบันทึกรายชื่อผู้อบรมในประวัติการฝึกอบรม ระบบ HRM มทร.พระนคร ทั้งนี้ สวส.จะส่งรหัสการเข้าห้องเรียนให้แก่ผู้สมัครทาง email  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

วันที่ฝึกอบรม    :    วันพฤหัสบดีที่  24  มิถุนายน  2564
เวลา                  :    9.00 – 12.00 น.
สถานที่             :     Google Meet 
จำนวนที่รับ       :    50 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ 
เปิดรับสมัคร     :    ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22  มิถุนายน  2564

รายละเอียดหลักสูตร

Auto-Grading with MATLAB

09.00 – 09.20 น. E-Learning with MATLAB. How does it work? (20 Minutes)

09.20 – 09.40 น. What’s MATLAB Grader? (20 Minutes)

09.40 – 10.20 น. การทำ Auto-Grading ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (40 Minutes)

10.20 – 10.30 น. Break (10 Minutes)

10.30 – 11.10 น.  การทำ Auto-Grading ด้านวิทยาศาสตร์ (40 Minutes)

11.10 – 11.50 น. การทำ Auto-Grading ด้านการเงิน (40 Minutes)

11.50 – 12.00 น. Q&A (10 Minutes)

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

  1. ลงทะเบียน Mathwork เพื่อใช้งานโปรแกรม Mathwork  เพื่อสร้าง account (สำหรับผู้ใช้ใหม่)
  2. เตรียมรับ รหัสเข้าห้องเรียน ที่จะส่งให้ทาง email (ในวันที่ 22 มิย.64)