ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกอบรม SPSS รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มค.64

เนื่องจากสถานการณ์โควิท มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  สวส.จำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรม การใช้โปรแกรม SPSS แบบออนไลน์ ในรุ่นที่ 2 เป็นวันพฤหัสบดีที่. 21  มกราคม 2564. ขอเชิญอาจารย์หรือบุคลากร  เข้าร่วมฝึกอบรมในวันเวลาดังกล่าว ด้วยโปรแกรม Google Meet สำหรับผู้ที่เคยสมัครฝึกอบรมไว้แล้ว (วันที่ 23 ธค.63) ไม่ต้องสมัครใหม่ สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว และต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้

วันที่ฝึกอบรม    :    วันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม 2564
เวลา                  :    8.45 – 12.00 น.
สถานที่             :    Google Meet
จำนวนที่รับ       :    80 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  20  มกราคม  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

—————————————————–

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม 

ติดตั้ง SPSS แบบ trial (เปิดดู VDO ที่นี่)

Download เอกสารฝึกอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics

Basic Date Checking, Data Validation
ตรวจสอบลักษณะและความถูกต้องของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

Variable Binning
จัดกลุ่มของตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลข เพื่อให้การอธิบายผลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

Factor Analysis
วิเคราะห์การจัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง

Reliability Analysis
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความคงเส้นคงวาของแบบสอบถามด้วย Internal consistency statistics

Analyzing Categorical Data
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ

Analysis of Variance
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

Associations between Variables
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

Multivariate Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอย เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์