ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม SPSS รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มค.64

เนื่องจากสถานการณ์โควิท มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  สวส.จำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรม การใช้โปรแกรม SPSS แบบออนไลน์ ในรุ่นที่ 2 เป็นวันพฤหัสบดีที่. 21  มกราคม 2564. ขอเชิญอาจารย์หรือบุคลากร  เข้าร่วมฝึกอบรมในวันเวลาดังกล่าว ด้วยโปรแกรม Google Meet สำหรับผู้ที่เคยสมัครฝึกอบรมไว้แล้ว (วันที่ 23 ธค.63) ไม่ต้องสมัครใหม่ สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว และต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้

วันที่ฝึกอบรม    :    วันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม 2564
เวลา                  :    8.45 – 12.00 น.
สถานที่             :    Google Meet
จำนวนที่รับ       :    80 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  20  มกราคม  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

—————————————————–

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม 

ติดตั้ง SPSS แบบ trial (เปิดดู VDO ที่นี่)

Download เอกสารฝึกอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics

Basic Date Checking, Data Validation
ตรวจสอบลักษณะและความถูกต้องของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

Variable Binning
จัดกลุ่มของตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลข เพื่อให้การอธิบายผลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

Factor Analysis
วิเคราะห์การจัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง

Reliability Analysis
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความคงเส้นคงวาของแบบสอบถามด้วย Internal consistency statistics

Analyzing Categorical Data
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ

Analysis of Variance
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

Associations between Variables
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

Multivariate Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอย เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาว พลอยวรรณ คุ้มภัย กองกลาง
2 นางสาว ณัฐพร ผาติวิทย์ กองพัฒนานักศึกษา
3 นางสาว ทัศวรรณ อู้ย้ง กองพัฒนานักศึกษา
4 นางสาว มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล กองพัฒนานักศึกษา
5 นางสาว อพิมภกา พันธุ์โสทก กองพัฒนานักศึกษา
6 นางสาว นิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 นางสาว ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 นางสาว เกศทิพย์ กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 นางสาว ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10 นางสาว ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11 นาย นฤศร มังกรศิลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12 นาง น้อมจิตต์ สุธีบุตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13 นางสาว ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14 นางสาว วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15 นางสาว ศันสนีย์ ทิมทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
16 นางสาว นภาพร ภู่เพ็ชร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
17 นาง วิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
18 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช คณะบริหารธุรกิจ
19 นาย ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
20 นางสาว วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ
21 นาง ศศพร มุ่งวิชา คณะบริหารธุรกิจ
22 นาง สมศรี เวิ่นทอง คณะบริหารธุรกิจ
23 นาง วีรวรรณ ทรัพย์คล้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 นาย ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นางสาว ณัฐติญา ไข่ติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 นางสาว นริศรา นาคเมธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 นาย ประภินวิชฬ์ ทาวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 นาย มาโนช หลักฐานดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 นางสาว เมธิญาณินฆ์ คำขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 นางสาว ยุพาพิน อติกานต์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 นาง ศุภานัน ปิ่นเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 นางสาว อัจฉรา เฉลิมเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 นาย นิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 นางสาว ประภาพร พลอยยอด คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 นางสาว พรพิศ ศิริมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 นาย วีระยุทธ คุณรัตนสิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
37 นางสาว สะคราญ สิชฌรังษี คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 นางสาว นฤมล พัวไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์
39 นาย ภูสิต รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์
40 นางสาว วราพร ทองจีน คณะศิลปศาสตร์
41 นางสาว ศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
42 นาย ชานนท์ ตันประวัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
43 นาย ศิรวัชร์ พัฒคุ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
44 นาย อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
45 นางสาว เรณู วงค์ลังกา สถาบันวิจัยและพัฒนา
46 นางสาว ณฤชล บิลอิสมาแอล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
47 นาย ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
48 นางสาว นารีนาท แก้วรุ่งเรือง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 นาง สุมาลี พรเจริญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 นางสาว โสภา ไทยลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประเมินผลการฝึกอบรม