ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม SPSS Online รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 มค.64

จากสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้เปลี่ยนแปลงการเรียน การฝึกอบรม เป็นแบบออนไลน์  สวส.ขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรม SPSS  วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นแบบอบรม real time ออนไลน์ ในวันเดิม คือ วันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.45 น.เป็นต้นไป

สวส.ขอส่งไฟล์ VDO สอนการติดตั้งโปรแกรม SPSS ให้ผู้เข้าอบรมในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เพื่อให้อาจารย์นำไปศึกษาและติดตั้งโปรแกรม SPSS แบบ trial ในเครื่องตนเองก่อนการอบรมการใช้งานโปรแกรมในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม SPSS Online เพื่อการวิเคราะห์แบบสำรวจทางสถิติวิจัย ร่วมกับบริษัทผู้ขายลิขสิทธิ์ software SPSS ให้แก่มหาวิทยาลัย ที่กำหนดติดตั้งในห้องสมุด ทั้ง 4 พื้นที่

วันที่ฝึกอบรม    :    วันศุกร์ที่  8  มกราคม  2564
เวลา                  :    8.45 – 12.00 น.
สถานที่             :    แบบ Real time online     
จำนวนที่รับ       :    70 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และนักวิจัย 
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  7 มกราคม  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

 

รายละเอียดหลักสูตร
Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics

Download เอกสารฝึกอบรม

Basic Date Checking, Data Validation
ตรวจสอบลักษณะและความถูกต้องของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

Variable Binning
จัดกลุ่มของตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลข เพื่อให้การอธิบายผลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

Factor Analysis
วิเคราะห์การจัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง

Reliability Analysis
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความคงเส้นคงวาของแบบสอบถามด้วย Internal consistency statistics

Analyzing Categorical Data
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ

Analysis of Variance
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

Associations between Variables
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

Multivariate Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอย เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 กัญญานัส แก้วรักษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4 เกศทิพย์ กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5 นฤศร มังกรศิลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6 ศศิธร ป้อมเชียงพิณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7 ศุภัคษร มาแสวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 อภิรัติ โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10 กรรณิการ์ จะกอ คณะบริหารธุรกิจ
11 ศิริรัตน์ ชำนาญรบ คณะบริหารธุรกิจ
12 สมศรี เวิ่นทอง คณะบริหารธุรกิจ
13 กรรณิการ์ ม่วงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 กฤษฎา เหล็กดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ชวนี สุภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ธนาพร บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ธิดาวรร คล้ายศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นฤดี สมิทธ์ปรีชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ปิยธิดา พันธุนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 พรรณิการ์ มีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 พิชญา พุกผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 เฟื่องลัดดา โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ภัทริกา สูงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ภาคิณ อังศุณิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 ยุพาพิน อติกานต์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 สลักจิต พุกจรูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 สังเวย เสวกวิหารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 สิริรัตน์ พานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 สุขจิตร ตั้งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 สุนิสา สายอุปราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 สุนีย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 อุดมเดชา พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 กมลทิพย์ วัฒกีกำธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 เกรียงไกร เหลืองอำพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
44 จันทิมา ริ้วลายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
45 ดาราวรรณ วีรานันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 เทอดพงษ์ แดงสี คณะวิศวกรรมศาสตร์
47 สัจจะชาญ พรัดมะลิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
48 สุวิทย์ แพงกันยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
49 นันทภา ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์
50 ภูสิต รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์
51 ธานี สุคนธะชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
52 มัทธนี ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
53 จรัสพิมพ์ วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
54 ชลธิชา สาริกานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
55 วนาลี อุตะพรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
56 ชนิดา ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประเมินผลการฝึกอบรม