ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอบรม SPSS Online ในวันที่ 8 มค.64

จากสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้เปลี่ยนแปลงการเรียน การฝึกอบรม เป็นแบบออนไลน์  สวส.ขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรม SPSS  วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นแบบอบรม real time ออนไลน์ ในวันเดิม คือ วันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.45 น.เป็นต้นไป

สวส.ขอส่งไฟล์ VDO สอนการติดตั้งโปรแกรม SPSS ให้ผู้เข้าอบรมในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เพื่อให้อาจารย์นำไปศึกษาและติดตั้งโปรแกรม SPSS แบบ trial ในเครื่องตนเองก่อนการอบรมการใช้งานโปรแกรมในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม SPSS Online เพื่อการวิเคราะห์แบบสำรวจทางสถิติวิจัย ร่วมกับบริษัทผู้ขายลิขสิทธิ์ software SPSS ให้แก่มหาวิทยาลัย ที่กำหนดติดตั้งในห้องสมุด ทั้ง 4 พื้นที่

วันที่ฝึกอบรม    :    วันศุกร์ที่  8  มกราคม  2564
เวลา                  :    8.45 – 12.00 น.
สถานที่             :    แบบ Real time online     
จำนวนที่รับ       :    70 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และนักวิจัย 
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  7 มกราคม  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

 

รายละเอียดหลักสูตร
Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics

Download เอกสารฝึกอบรม

Basic Date Checking, Data Validation
ตรวจสอบลักษณะและความถูกต้องของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

Variable Binning
จัดกลุ่มของตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลข เพื่อให้การอธิบายผลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

Factor Analysis
วิเคราะห์การจัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง

Reliability Analysis
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความคงเส้นคงวาของแบบสอบถามด้วย Internal consistency statistics

Analyzing Categorical Data
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ

Analysis of Variance
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

Associations between Variables
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

Multivariate Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอย เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์