ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม ASP.NET CORE MVC วันที่ 17 – 18 พย. 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ASP.NET CORE MVC สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมให้ทันสมัยด้วย ASP.NET CORE MVC ที่พัฒนาได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac , Linux โดยใช้หลักการพัฒนาแนวคิด MVC (Model, View , Controller) ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษา Web Application สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล Sql Server ด้วยเครื่องมือ Entity Framwork Core (EF CORE) ที่ Mapping Database กับ Web Application ด้วยแนวคิด Object-Relational Mapping (ORM) ทำให้การเพิ่ม-แก้ไข-ลบข้อมูลสะดวกมากขึ้น เป็นแนวคิดของการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่  รวมถึงการใช้ Angular ร่วมกับ Asp .Net Core ให้แสดงผลในส่วนของระบบจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้เหมือนใช้ App บน ​Mobile

วันที่ฝึกอบรม   :  17  18  พฤศจิกายน 2563
เวลาฝึกอบรม  :   8.30  – 16.30 น.
สถานที่ฝึกอบรม  :  ห้อง Cisco Lab ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์
ระยะเวลารับสมัคร  :  5   –   12 พฤศจิกายน  2563  หรือเมื่อคนเต็ม
จำนวนรับ  :  20  คน
สิ้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : 22,560 บาท

รายงานความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรภายใน  6764