ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Power BI Desktop วันที่ 23-24 สค. 2561 เทเวศร์

สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Power BI Desktop ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร เพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รายงานผลแบบ Interactive ซึ่งเป็นโปรแกรมชั้นนำด้านการสืบค้นข้อมูลและสร้างแบบจำลองในวงการอุตสาหกรรม  สามารถสร้างและเผยแพร่รายงานไปที่ Power BI ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภายในเวลาที่ต้องการให้ได้ผลลัพธ์ทุกที่ทุกเวลา

ระยะเวลาการอบรม  :  วันที่  23-24  สิงหาคม 2561   (2 วัน) 
สถานที่เรียน  : พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ อาคารอเนกประสงค์ (สีเหลืองทอง) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนที่เปิดรับ  :  30 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มซอฟแวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  e-Mail : software@rmutp.ac.th  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764
กำหนดรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2561
วิทยากร : ผู้เชียวชาญภายนอก

หมายเหตุ **ท่านที่สนใจอบรมเพิ่มเติม กรุณาแจ้งชื่อไว้ได้ค่ะ แล้วถ้ามีคนเยอะ จะเปิดอบรมรุ่นที่ 2 ค่ะ แต่คงต้องเป็นงบประมาณปี 2562 ค่ะ ปีงบประมาณนี้ ไม่ทันแล้วค่ะ

รายงานผลการฝึกอบรม
มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน กรรมการ 9 คน วิทยากรนอก 2 คน  สิ้นค่าใช้จ่าย 58,440 บาท  คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว 1,623.33 บาท

***เอกสารประกอบการอบรม

รายละเอียดหลักสูตร Microsoft Power BI Desktop
รู้จักกับ Microsoft Power BI

 • การติดตั้ง Power BI Desktop
 • ความต้องการเบื้องต้นของระบบ
 • การดาวน์โหลด และติดตั้ง Power BI Desktop
 • การใช้งาน Power BI Desktop
 • แนะนำ Power BI Community

แหล่งข้อมูลสำหรับ Power BI Desktop

 • การใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล
 • การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Database
 • การเชื่อมต่อไปยัง SQL Azure
 • การเชื่อมต่อไปยัง Files ใน Folder
 • การสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เอง
 • การเชื่อมต่อไปยัง SSAS

การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation)

 • การแปลงข้อมูลที่มักถูกใช้บ่อย
 • การแปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนัก หรือโครงสร้างไม่ดี

จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop

 • จัดรูปแบบข้อมูลหรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ด้วย DAX (Data Analytic Expression) ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ อีกทั้งเรียนรู้ถึงความสำคัญของ Hierarchies และ Time Intelligence
 • จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)
  • DAX (Data Analytic Expression)
   • การสร้าง Calculated Columns
   • การสร้าง Calculated Measures
  • จัดรูปแบบให้เหมาะจะนำไปทำรายงาน
  • การสร้างและจัดการกับ Hierarchies
  • การใช้งาน Calculated Tables
  • รู้จักกับ Time Intelligence

การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization

 • ตัวนำเสนอข้อมูล (Visualization)
 • แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิ Treemap
 • กราฟแท่งผสมกราฟเส้น (Combo Chart)
 • เส้นแนวโน้ม (Trend line)
 • ตัวแบ่งส่วนข้อมูล (Slicer)
 • การเข้าสู่ Focus Mode และเรียกดูข้อมูล
 • แผนที่ (Map)
 • ตารางและเมทริกซ์ (Table & Matrix)
 • แผนภูมิกระจาย (Scatter Chart)
 • แผนภูมิน้ำตก (Waterfall Chart)
 • เกจ, การ์ด และ KPI
 • การควบคุมสีสัน, เส้นอ้างอิง และเส้นขอบ
 • รูปทรง, กล่องข้อความ และรูปภาพ
 • การทำงานร่วมกันของหลายตัวนำเสนอ
 • จัดเค้าโครงหน้า (Layout)
 • ความสัมพันธ์ของตัวนำเสนอ
 • การสร้างหน้าซ้ำ
 • แสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีข้อมูล
 • การปรับแต่งการแสดงผลรวม
 • การวางตำแหน่งตัวนำเสนอ
 • การแสดง Hierarchy ของวันเวลา
 • การผนวก R – Visual

การใช้งาน Power BI Service

 • การอัพโหลดขึ้น Power BI Service
 • การตั้งค่าและจัดการ Dashboard
 • รู้จักกับ Power BI Gateway ที่จะช่วยในการ Update ข้อมูลอัตโนมัติ
 • การใช้งาน Natural Language Queries
 • การแชร์และการส่งออก Dashboard
 • การเผยแพร่ไปยังเว็บ (Publish)
 • ดู Power BI Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การสร้างและใช้งาน Content Pack
 • การผนวกรวมกับ OneDrive for Business
 • การจัดการความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
1.ผศ.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ  คณะบริหารธุรกิจ
2.นางภภัสสร  สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.นางนิภาพร ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.นางสาวธิดาวรร  คล้ายศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.นายศราวุธ  แดงมาก คณะบริหารธุรกิจ
7.น.ส.รัชดาวรรณ  คงยัง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.นายวณพันธ์  วัยวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.นายนิลมิต  นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.น.ส.วิสุตา วรรณห้วย  สถาบันวิจัยและพัฒนา
12.น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา
13.น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
14.น.ส.นิสากร  น่วมศรีนวล  สถาบันวิจัยและพัฒนา
15.น.ส.สุภาภรณ์ ลาทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.น.ส.วรรณรัฐ  ประจิมนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
17.น.ส.ศิรินาถ  สิงหาแก้ว  กองนโยบายและแผน
18.น.ส.จุฑาภรณ์  มาแย้ม กองนโยบายและแผน
19.น.ส.พรประภา  ชูวงษ์วิชช์  กองนโยบายและแผน
20.น.ส.พิรุฬห์ภัค  เนตรสืบสาย กองนโยบายและแผน
21.นายเชาวลิต  ผันประเสริฐ  กองนโยบายและแผน
22.ว่าที่ร้อยตรียุรวัฒนันท์  ศตทลธรรัตน์ กองนโยบายและแผน
23.น.ส.ฐิติชญาน์  เมืองอินทร์  กองนโยบายและแผน
24.นายอรุณ  ศรีครอบ กองนโยบายและแผน
25.นายแสงเมือง  มีสา กองบริหารงานบุคคล
26.นายอนันต์ทรรศน์  ธุระภาระพิสัย กองบริหารงานบุคคล
27.นายวรวุฒิ บุญกล่ำ  สำนักประกันคุณภาพ
28.น.ส.รุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
29.น.ส.ละมัย  บุตรพล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
30.น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
31.นายวิลาส  วิถีไพร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
32.นายพรรษชล นาคฉ่ำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33.น.ส.เพ็ญนภา  รักษ์มณี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
34.น.ส.วรางคณา  อมรแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
35.นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
36.น.ส.ศฤญญา  แก้วซิม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร
1.นายลาภลอย วานิชอังกูร
2.นายสุเทพ แสงวิโรจนพัฒน์

ภาพบรรยากาศการอบรม

*** แบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรม ***

รายงานผลการประเมินการฝึกอบรม

ตัวอย่างงานที่อบรม