ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศวันเวลาสอบ compTIA A+ 801-802 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

จะดำเนินการสอบ นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ ในวันที่  16  พฤษภาคม  2559  เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ และสอบไม่ครบ  คณะบริหารธุรกิจ    คณะครุศาสตร์ฯ   คณะวิศว57   คณะวิศว56

ระเบียบปฎิบัติในการสอบ CompTIA A+ 801-802
1. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน  และ บัตรนักศึกษามาด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกัน
2. ห้าม  submit  ข้อสอบก่อนหมดเวลา 15 นาที
2. ห้าม  นอน ห้ามคุย ห้ามลอก ห้ามเล่น ในห้องสอบ
3. ห้าม  นำโทรศัพท์  เครื่องคิดเลข  นาฬิกา  และเครื่องประดับทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานสากล โดยเจ้าหน้าที่จาก CompTIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
นักศึกษาที่เข้าสอบต้องปฎิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด
** นักศึกษาท่านใดมีปัญหาในการสอบตามเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน**

————————————————————————–

ประกาศรายชื่อสอบนักศึกษาสอบ หลักสูตร CompTIA  A+ รอบละ 10 คน
นักศึกษาตามรายชื่อ
สอบ รหัสวิชา 801 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 8.00 น. (เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น. ที่เทเวศร์
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  เทเวศร์
ศูนย์สอบ 1
ห้อง ปวค.1  รุ่น 56 

 1. นายสุรเดช   ลีลาเกียรติวณิช  055650201002-9
 2. นายพรรษชล   นาคฉ่ำ    055650201004-5
 3. นางสาวศิริวรรณ   ตอบงาม    055650201007-8
 4. นายพรภวิษย์   สารบูรณ์    055650201008-6
 5. นางสาวณัชชา    ชินนาพันธ์    055650201013-6
 6. นายขจรศักดิ์    เกินแก้ว    055650201015-1
 7. นางสาวมาริษา    แย้มจันทร์  055650201017-7
 8. นายฉัตรชัย    ทองศิลป์  055650201018-5
 9. นางสาววรุณพร   วัชรไตรรงค์  055650201019-3
 10. นางสาวอมรกานต์   ใจดี   055650201020-11

สอบ รหัสวิชา 801  วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 11.30 น. (บ่าย)  ลงทะเบียนสอบ เวลา  11.30 น. ที่เทเวศร์
รถออก 12.00 น.

1.นายเอกรินทร์   สุวัฒนาวินิจ  055650201022-7
2. นายณัชพงศ์   คุ้มแว่น  055650201028-4
3. นางสาววิลาวัลย์    เอี่ยมประชา  055650201029-2
4. นายธีรวัฒน์    สุทธิวิริยาภรณ์  055650201031-8
5. นายยุทธภูมิ  ยืนบุญยิ่ง   055650201032-6
6. นางสาวสุจันทร์ญา  ชุ่มเย็น   055650201033-4
7. นายจิรายุส  ลออพงศ์พฤกษ์  055650201035-9
8. นายปวริศ  ไพศาลจิตร  055650201037-5
9. นายวุฒิไกร  พันปี  055650201039-1
10. นายกรวิชญ์  พิบูรณ์  055650201040-

———————————————————————-

นักศึกษาตามรายชื่อ
สอบ รหัสวิชา 801 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 8.00 น. (เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น. ที่เทเวศร์
รถออก 8.15 น. 

ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  เทเวศร์
ศูนย์สอบ 1
ปวค. 1 รุ่น 56

 1. นางสาวพรพรรณ  โตแย้ม  055650201041-7
 2. นายจตุรวัฒน์   ยิ้มแย้ม   055650201042-5
 3. นายณภัทร  ตาปิง   055650201043-3
 4. นายอรรถพล  ฉัตรเจริญมงคล  055650201046-6
 5. นายณัฐพล  ธงชัย   055650201047-4

ปวค.2 รุ่น 56 

6. นางสาวแนต  พลังจันทร์ไพศาล  055650201051-6
7.  นางสาวจันทร์จิรา  สาลีพันธ์   055650201052-4
8.  นายโจแดน  ไวน์การ์ด   055650201053-2
9.  นางสาวณัฐรดา  ดีอารมย์  055650201055-7
10.  นางสาวนภาพร  สุวรรณพันธ์  055650201056-5

สอบ รหัสวิชา 801 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 11.30 น. (บ่าย) ลงทะเบียนสอบ เวลา 11.30 น. ที่เทเวศร์

 1. นางสาวชนิกานต์  จอมพารา  055650201060-7
 2. นายธีรพัฒน์ตรี  อินทอง  055650201064-9
 3. นายชนกานต์   ธรรมวิจารณ์  055650201067-2
 4. นายภูมินทร์  พูลคล้าย   055650201069-8
 5. นายณัฐพล  ชมเผ่า  055650201071-4
 6. นางสาวนริศรา  ปรัชญาเดชากุล  055650201072-2
 7. นายคมกฤษณ์  ชาวผ้าขาว  055650201077-1
 8. นายภูมิภัทร  จันทร์ถม   055650201078-9
 9. นายธนิต   เย็นใจชื้น   055650201079-7
 10. นายอานุภาพ   สังขะทรัพย์  055650201082-1

**********************************************

ศูนย์สอบ 2
สอบ รหัสวิชา 801  วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 8.00 น. (เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น. ที่เทเวศร์

 1. นายภูวนาท  หอมรื่น
 2. น.ส.พรพรรณ  วงษ์ทอง
 3. น.ส.ธันยพร   ทองอร่าม
 4. นายณัฐสิทธิ์  แสงสำอางค์
 5. น.ส.ปิญารัตน์  จิตติรังสรรค์
 6. น.ส.ฐานิตา   นวมจิตร

สอบ รหัสวิชา 801 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 11.30 น. (บ่าย) ลงทะเบียนสอบ เวลา 11.30 น. ที่เทเวศร์

7. น.ส.สุภัสรา   จันทร์ประชา
8. นายกรวิชญ์     พรหมหล้าวรรณ
9. น.ส.จิรวรรณ   บังเอิญ

—————————————————————————

นักศึกษาตามรายชื่อ
สอบ รหัสวิชา 801 วันพุธที่  3  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น.(เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น.ที่เทเวศร์

ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ  เทเวศร์
ศูนย์สอบ 1
ปวค. 2 รุ่น 56
1. นางสาวธัญชนก   สุขบำรุง   055650201089-6
2. นางสาวมลิวัลย์   ดุกหลิ่ม   055650201092-0
3. นายพงศกร  เอมแบน  055650201093-8
ปวค. 1 รุ่น 57
4. นายวัชเรนทร์  สุวรรณโกศ
5. นายเจษฎา  ลิขตวงษ์
6. นายไตรภพ  หุ่นทอง
7. น.ส.วรรณพร  จำรัสเลิศลักษณ์
8. นายวิรัตน์  แซ่งโง้ว
9. น.ส.พลอยไพลิน  นาคตระกูล
10. นายธีรภัทร

สอบ รหัสวิชา 801 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 11.30 น.(บ่าย)  ลงทะเบียนสอบ เวลา 11.30 น.ที่เทเวศร์

ปวค. 1 รุ่น 57
1.นายอิทธิพล  พรหมโชติ
2.นายวีรวุฒิ  ปทุมมิน
3.นายนรินทร์  ขุนราช
4.น.ส.ศศิธร  เกื้อนุ่น
5.นายกรพัฒน์  ลีลาบัณฑิต
6.น.ส.นิธินันท์  สมเผือก
7. นายลัทธวิทย์  วิวัฒนทรัพย์
8. นายภูมิรวิชย์  นพภาเพชรทองคำ
9. น.ส.ธนัชชา  น้อยกาญจนะ
10. นายธราธีร์  บุญชีพ

*****************************************
ศูนย์สอบ 2
สอบ รหัสวิชา 801 วันพุธที่  3  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น.(เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น.ที่เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.นางสาวรัตนาภรณ์  ผิวผ่อง
2.นายอาทิตย์น่วม  เปี่ยมใหญ่
3.นายศักดิ์ชัย  ยังไพบูลย์
4.นางสาวเบญจพร  ยวงสวัสดิ์
5.นางสาวปวีณา  ภิรมย์เอี่ยม
6.นายมงคล  ยศจุปะวันทอง
สอบ รหัสวิชา 801 วันพุธที่  3  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น.(เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 11.30 น.ที่เทเวศร์
7.นายอภิสิทธิ์  ฉัญฉาย
8.นางสาวปรียา  อุ่นใจ
9. น.ส.ณัฐวรินธร  อัคริมาธนาฉัตร    Ms. Nattwarinthorn  Akarimatancha

—————————————————————————
นักศึกษาตามรายชื่อ
สอบ รหัสวิชา 801 วันพฤหัสบดีที่  4 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 8.00 น.(เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น.ที่เทเวศร์

ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ  เทเวศร์
ศูนย์สอบ 1

 1. น.ส.ปวีณา  จันดี
 2. นายพัชรพล  เจริญกุล
 3. นายธนพล  จิตต์ศิริ
 4. นายปิยะบุตร  อิงคะวะระ
 5. นายพีรณัฐ  ฟักหว่าง
 6. นายอักษรา  บินกาเมน
 7. นายกันตินันท์  บัวขาว
 8. นายเอกพล  ภิญโญพันธ์
 9. นายธนากฤต  พัชรนพกร
 10. นายบุญเรืองฤทธิ์  ศรีบุญเรือง

สอบ รหัสวิชา 801 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น.(บ่าย) ลงทะเบียนสอบเวลา 11.30 น. ที่เทเวศร์
ปวค. รุ่น 57
1. น.ส.ปวริศา  บุญเฮง
2. นายณัฐากร  บัวแก้ว
3. นายสุพิชญกรณ์  จันทร์ใจ
4. นางสาวชนกกมล  สุรินทร์
5. นายพิสิษฐ์  ฉัตรเจริญกิจ
6. นางสาวชฎาภรณ์  งามลาภ
7. นางสาวปริดสะดี  นิลต่าย
8. นายจิรวัฒน์  อิทธิศรัทธา
9. นายธนารักษ์  เกียรติภัทราภรณ์
10.นายพงศ์สถิตย์  แสงประชุม

************************
ศูนย์สอบ 2
–สอบ รหัสวิชา 801 วันพฤหัสบดีที่  4 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 8.00 น.(เช้า) ลงทะเบียนสอบ เวลา 8.00 น.ที่เทเวศร์
คณะบริหารธุรกิจ
1. นายมานะ  เชื้อวงศ์
2. นายชานนท์  แสงสีเขียว
3. นายฤทธิกร  อินทร์น้อย
4. นายวรเชษฐ์  อินทร์แก้ว
5. น.ส.กิติญาพา   รักษาผล
6. น.ส.กัลยาณี  สมบัน
7. น.ส.ศรินทร์ญา  โพธิ์นุ่ม
8. น.ส.จุฑาทิพย์   แดนสุ่ย

———————————————————————-
นักศึกษาตามรายชื่อ
สอบ รหัสวิชา 801 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น.(เช้า) ลงทะเบียนสอบเวลา 8.00 น. ที่เทเวศร์
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์   อาคารสำนักวิทยบริการฯ  เทเวศร์
ศูนย์สอบ 1

 1. นายธีรพัฒน์  ปัญญา
  2. นางสาวธนัชยา  อินทรสูรย์
  3. นางสาวสุพิชญา  พรมพล
  4. นางสาวอติพร  ลีลาขจรจิต
  5. นายสุวิทธ์  เหมพันธ์
  6. นายกฤษฎา   นาเทวี
  7. นางสาวสาธิติ  รักอยู่มั่น
  8. นายสมาพล  บุญธรรม
  9. นางสาวอรพรรณ  ไวยกัณหา
  10. นายธนภัทร  ศรีสถาพรภิวัฒน์

สอบ รหัสวิชา 801 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น.(บ่าย) ลงทะเบียนสอบเวลา 11.30 น.  ที่เทเวศร์

ปวค. 2 รุ่น 57

 1. นายเมธี   ตรีคงคา
 2. นายวรากร  เงินงาม
 3. นายอนุชา  พรมสูตร
 4. นางสาวอัญชเกศ  เพชรสังข์
 5. นางสาวธารารัตน์  จันดี
 6. นายอภินันท์  อนันต์
 7. นายนพวินท์  สุวรรณบุตร

คณะบริหารธุรกิจ
8. น.ส.จิตรดี   สร้อยสุข
9. น.ส.จิตาภา  กีบุญมี
10. น.ส.หนึ่งฤทัย  อินตรา

——————————————————–

นักศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้ รอ ประกาศกำหนดการสอบหน้าเว้ปไซต์ (รอสอบรอบถัดไป)

 1. น.ส.ฉัตรสิริน มัจฉาฉ่ำ
 2. น.ส.วีนัส ฉัตรแหลม
 3. น.ส.กมลวรรณ ดวงมณี
 4. น.ส.หนึ่งฤทัย กมลน้อย
 5. นายชานน วิจิตรสงวน
 6. น.ส.ปานชนก เพ็ชรตะกั่ว
 7. น.ส.วนิศา แพงภักดิ์
 8. น.ส.วันเพ็ญ สว่างเมฆ
 9. นายอะกีร่า เซยะ
 10. น.ส.อรทัย จำปาทอง
 11. น.ส.อภิชญา สีสันต์
 12. นายภคนาต ชินรัตนา
 13. นายจตุภูมิ เพชรรัตน์
 14. น.ส.ฐานภา จันทร์เพ็ง

———————————————————-
วันเวลาสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข่าวสารการสอบอย่างใกล้ชิดจากหน้าเว็ปไซต์นี้
———————————————————

Download เอกสารประกอบการฝึกอบรม  220-801   220-802 .
รุ่น 57
ห้อง ปวค.1   (เรียน ห้อง 1)  วิทยากร  อ.ปริญญา เอกโพธิ์  และนายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
ห้อง ปวค.2   (เรียน ห้อง 2)  วิทยากร  อ. นพพล  และนายโยธิน  หนูแดง

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ห้อง ปคพ.1  (รุ่น 56) (เรียน ห้องใหญ่) อบรม ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร  อ.นิลมิต   นิลาศ, นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์  และน.ส.นฤมล โตเจริญ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้อง ปรค.1 (รุ่น 56)  (เรียน ห้องใหญ่)  อบรม ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เนื่องจากห้องที่พณิชยการพระนคร แอร์ไม่เย็น)
วิทยากร  อ.นิลมิต   นิลาศ, นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์  และน.ส.นฤมล โตเจริญ

*** นักศึกษาที่เข้าเรียนครบ หรือไม่น้อยกว่า 80% และเข้าสอบครบ 2 วิชา จะได้รับกระเป๋าสะพาย สำหรับใส่หนังสือคนละ 1 ใบ รับกระเป๋าวันลงทะเบียนสอบ ***

กระป๋า2-OK1 ตัวอย่างตำแหน่งสกรีน ขนาดไม่เกิน 7 นิ้ว