โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับใบประกาศนียบัตร CompTIA

ประกาศนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CompTIA ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนาย 2557 และสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบรับรองความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล  ให้รับใบประกาศนียบัตรได้ที่อาจารย์หัวหน้าสาขาทุกคณะ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบ Certificate CompTIA

คณะบริหารธุรกิจ  105 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  79   คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์   35 คน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  17  คน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  20 คน