lotus
วิสัยทัศน์
“พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
  2. พัฒนาสื่อการศึกษาด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  4. พัฒนาการให้บริการห้องสมุด เพื่อการค้นคว้าในศูนย์การเรียนรู้ 4 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์โชติเวช
  5. พัฒนาห้องปฎิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้นอกเวลาในศูนย์การเรียนรู้ 4 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์โชติเวช
  6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล
  7. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
  8. จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาเว็ปไซต์ พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น บริการ e-Mail นักศึกษา-บุคลากร บริการ RMUTP Passport บริการข้อมูลสารสนเทศ งานฝึกอบรมและเป็นวิทยากร งานคลังข้อสอบ บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ

โทร. 6764

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาระบบเครือข่าย ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 4 ศูนย์  ดูแลระบบกล้องวงจรปิด  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดจ้างบำรุงรักษาระบบ บริการ IT Care

โทร. 6786

กลุ่มวิทยบริการ

พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ  บริการวารสารและเอกสาร  จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ  บริการเทคโนโลยีสารนิเทศ  บริการห้องสมุด 4 ศูนย์ จัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุด จัดเก็บเอกสารงานวิจัยของมหาวิยาลัย

โทร. 6774

กลุ่มพัฒนานวัตกรรม

บริการวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา  บริการผลิตสื่อโสตทัศน์  บริการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์  บริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บริการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  บริการคลังสื่อการเรียน LMS  บริการเครื่องเสียง

โทร. 6712

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานธุรการและสารบรรณ งานบุคลากร  งานนโยบายและแผน  งานพัสดุและอาคารสถานที่  งานประชาสัมพันธ์  งานดูแลและบริการห้องฝึกอบรม  งานจัดประชุมสำนัก  เลขานุการผู้อำนวยการ

โทร. 6790

ความเป็นมา

 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตเดิม ใช้เทคโนโลยี Cisco System กับ Router ที่เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเชื่อมต่อผ่าน Leased line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb เชื่อมต่อไปยัง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ธัญญบุรี

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจดโดเมนใหม่เป็น rmutp.ac.th ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภูมิโดยมีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ โดยมีชื่อ Domain name ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th
2. วิทยาเขตเทเวศร์ Domain Name : thewes.rmutp.ac.th
3. วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th
4. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th
5. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th
6. วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) เริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์

ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548  มีการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร [RMUTP Net] ซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ และในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ทำการปรับเปลี่ยนวงจรสื่อสาร จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรีไปเชื่อมต่อกั สำนักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยใช้วงจรการสื่อสารของ CAT Telecom. เพื่อเชื่อมต่อกับ (UniNet) ด้วยช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีขนาด 20Mb และวงจรเชื่อมต่อของวิทยาเขตพณิชยการพระนคร 2 และวิทยาเขตพระนครเหนือ มีช่องสัญญาณขนาด 10Mb เชื่อมต่อกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เทเวศร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน ตั้งอยู่ใน 4 พื้นที่ คือ เทเวศร์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ ตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์ เลขที่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร. 02 665 3777 ต่อ 8000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โชติเวช เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030 โทร. 02 665 3777 ต่อ 5202

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02 665 3555 ต่อ 4321

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พณิชยการพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 665 3555 ต่อ 3903