ผลการดำเนินงานปี2562

ดำเนินโครงการ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

3.โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID

5.โครงการบำรุงรักษาระบบ WALAI AUTO lip

6.โครงการบำรุงรักษาระบบ ลิขสิทธิ์ Adobe Creative

7.โครงการบำรุงรักษาระบบ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ