ผลการดำเนินงานปี 2563

ดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
3.โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID
5.โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLip
6.โครงการบำรุงรักษาระบบ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative for Enterprise
7.โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ