บุคลากรสำนักวิทยบริการ 2561

นายธนาวุฒิ นิลมณี
นายธนาวุฒิ นิลมณี
อาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

นายธนาวุฒิ นิลมณี
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

อ้อยจริยา พลับจีน
น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
ผู้ริหาร

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

อ้อยจริยา พลับจีน
น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
ผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สุกัญญา พิสิฐอมรชัย
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อุมาพร สรวลสรรค์
นางอุมาพร สรวลสรรค์
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานแผนและงบประมาณ

สาคร พรมจันทรา
นายสาคร พรมจันทรา
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบัญชีครุภัณฑ์และศูนย์สอบ

รัชนี ต่อเงิน
น.ส.รัชนี ต่อเงิน
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

งานประสานงานและห้องเช่า

ธันยพร พิสิฐอมรชัย
น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ

เบญจพร
น.ส.เบญจพร ยวงสวัสดิ์
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ

ตรีเนตร
น.ส.ตรีเนตร ขำขัน
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

งานอาคารสถานที่

กลุ่มวิทยบริการ

โสภา ไทยลา
นางสาวโสภา ไทยลา
บรรณารักษ์ชำนาญการ

หัวหน้างานวิทยบริการ

บัวระภา กลยนีย์
นางบัวระภา กลยนีย์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานห้องสมุด

ศูนย์พระนครเหนือ
กมร สุประภารพงษ์
น.ส.กมร สุประภารพงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

งานห้องสมุด

ศูนย์พระนครเหนือ
ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

งานห้องสมุด

ศูนย์พระนครเหนือ
อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
น.ส.อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
บรรณารักษ์

งานวิทยบริการ

ศูนย์พระนครเหนือ
ศิวะพร อัคคีโรจน์
นางศิวะพร อัคคีโรจน์
นักเอกสารสนเทศ

งานห้องสมุด

ศูนย์เทเวศร์
รัตดา พุทธะศรีเมือง
น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

งานห้องสมุด

ศูนย์เทเวศร์
นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
บรรณารักษ์

งานวิทยบริการ

ศูนย์เทเวศร์
รุ่งทิวา อึ่งวาระ
น.ส.รุ่งทิวา อึ่งวาระ
บรรณารักษ์

งานวิทยบริการ

ศูนย์พณิชยการพระนคร
สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
น.ส.สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

งานห้องสมุด

ศูนย์โชติเวช
สุมาลี พรเจริญ
นางสุมาลี พรเจริญ
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

งานห้องสมุด

ศูนย์โชติเวช
พัชรินทร์ จำนงเพียร
นางพัชรินทร์ จำนงเพียร
นักเอกสารสนเทศ

งานห้องสมุด

ศูนย์พณิชยการพระนคร
วัชรนันท์ ศรีประสงค์
น.ส.วัชรนันท์ ศรีประสงค์
นักเอกสารสนเทศ

งานห้องสมุด

ศูนย์พณิชยการพระนคร
ณฤชล บิสอิสมาแอล
น.ส.ณฤชล บิสอิสมาแอล
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

งานห้องสมุด

ศูนย์โชติเวช
ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
น.ส.ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานห้องสมุด

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

กฤษณ์ จำนงนิตย์
นายกฤษณ์ จำนงนิตย์
นักวิชาการโสตทัศศึกษาปฎิบัติการ

หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์

มัณฑนา ตุลยนิษกะ
น.ส.มัณฑนา ตุลยนิษกะ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

นายอุเทน พรหมมิ
นายอุเทน พรหมมิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

กิตติ แย้มวิชา
นายกิตติ แย้มวิชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

จุติมา พูลสวัสดิ์
นางสาวจุติมา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

กฤษณ์ จำนงนิตย์
นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

กุลภัทร พลายพลอยรัตน์
นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์
ช่างศิลป์

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

ปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานผลิตสื่อโสตทัศน์

ปัญญาพร แสงสมพ
นางสาวปัญญาพร แสงสมพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
นายศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ครรชิต จิตตานุวัฒน์
นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

นายพรรษชล นาคฉ่ำ
นายพรรษชล นาคฉ่ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
น.ส.ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
นักเอกสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนาวุฒิ นิลมณี
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศฤญญา แก้วซิม
น.ส.ศฤญญา แก้วซิม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ธนาภา โตเจริญ
น.ส.ธนาภา โตเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานพัฒนาระเบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระเบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉัตรชัย ทองศิลป์
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระเบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

แสงสรรค์ ตินารักษ์
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตร์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


เชวงศักดิ์ คงเกิด
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด
นักวิชาการคอมพิวเตร์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

โยธิน หนูแดง
นายโยธิน หนูแดง
นักวิชาการคอมพิวเตร์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

สุทธิพงษ์ คำแปง
นายสุทธิพงษ์ คำแปง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สรศิษฏ์ พุ่มฉัตร
นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ศูนย์พณิชยการพระนคร
ณัฐพงค์ การะน้อย
นายณัฐพงค์ การะน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์เทเวศร์
พิศุทธิ์ เมืองใหญ่
นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์เทเวศร์
สุรยุทธ สระแก้ว
นายสุรยุทธ สระแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์พระนครเหนือ
ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์พระนครเหนือ
ปรางหทัย วงศ์เป็ง
นางสาวปรางหทัย วงศ์เป็ง
นักเอกสารสนเทศ

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์โชติเวช
นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง