กพร. ปี 2552

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ  ปี 2552

รอบ 12 เดือน

หลักฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. มีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

สวท. 7.5-1-01 นโยบายด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปี 2550

สวท. 7.5-1-02 นโยบายด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่

สวท. 7.5-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา

สวท. 7.5-1-04 หนังสือขอส่งนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศคณะเพื่อการประกันคุณภาพ

สวท. 7.5-1-05 นโยบายการใช้ระบบสารสนเทศคณะเพื่อการประกันคุณภาพ

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

สวท. 7.5-2-06 ฐานข้อมูล : ด้านการบริหารงาน (ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศhttp://dc.rmutp.ac.th/datacenter/

สวท. 7.5-2-07 ฐานข้อมูล : ด้านการบริหารงาน (ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพhttp://fis.rmutp.ac.th/

สวท. 7.5-2-08 ฐานข้อมูล : ด้านการบริหารงาน (ระบบติดตามผล กพร.http://dc.rmutp.ac.th/sar/?report

สวท. 7.5-2-09 ฐานข้อมูล : ด้านการบริหารงาน (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์http://kms.rmutp.ac.th/rmutp.edoc/page/login.aspx

สวท. 7.5-2-10 ฐานข้อมูล : ด้านการบริหารงาน (ฐานข้อมูลศิษย์เก่า) http://alumni.rmutp.ac.th/

สวท. 7.5-2-11 ฐานข้อมูล : ด้านการบริหารงาน (ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ) http://dc.rmutp.ac.th/plan

สวท. 7.5-2-12 ฐานข้อมูล : ด้านการเรียนการสอน (ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดhttp://lib.rmutp.ac.th/lib/

สวท. 7.5-2-13 ฐานข้อมูล : ด้านการเรียนการสอน (ระบบการเรียนการสอนออนไลน์http://lms.rmutp.ac.th/moodle/

สวท. 7.5-2-14 ฐานข้อมูล : ด้านการเรียนการสอน (ฐานข้อมูล e-Bookhttp://www.rmutp.ac.th/ฐานข้อมูล-e-book/

สวท. 7.5-2-15 ฐานข้อมูล : ด้านการวิจัย (ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยhttp://www.rmutp.ac.th/ฐานข้อมูลงานวิจัย/

สวท. 7.5-2-16 ฐานข้อมูล : บริการวิชาการ (คลังปัญญา มทร.พระนครhttp://repository.rmutp.ac.th/

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

สวท. 7.5-3-17 นโยบายด้านความปลอดภัย http://noc.rmutp.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5

สวท. 7.5-3-18 ระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝ้าระวัง (Network Monitoring) http://cacti.rmutp.ac.th/

สวท. 7.5-3-19 มีการแต่งคั้งเจ้าหน้าที่ระบบรักฐาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล

สวท. 7.5-3-20 ระบบสำรองและกู้คือข้อมูล Network Attached Storage (NAS) http://cacti.rmutp.ac.th/graph_view.php?action=tree&tree_id=2&leaf_id=48

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

สวท. 7.5-4-21 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ (แบบสำรวจความพึงพอใจhttp://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php?do=3&s=2&y=2552&r=1

5. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

สวท. 7.5-5-22 รายการปรับปรุงฐานข้อมูล (คำนิยามการเงินคำนิยามนักศึกษาคำนิยามบุคลากรคำนิยามหลักสูตร )

สวท. 7.5-5-23 ปรับปรุง (ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศhttp://dc.rmutp.ac.th/datacenter/

สวท. 7.5-5-24 ปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝ้าระวัง (Network Monitoringhttp://cacti.rmutp.ac.th/

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะผ่านระบบเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด

สวท. 7.5-6-25 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล สกอ. http://www.data.mua.go.th/cchedata/

สวท. 7.5-6-26 ผลการตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต(ผลคะแนน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 14 ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) http://www.data.mua.go.th/cchedata/DocUpload/20100325-score_14_52.pdf

สวท. 7.5-6-27 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://www.job.mua.go.th/

สวท. 7.5-6-28 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา http://www.cheqa.mua.go.th/ ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มทร.พระนคร  http://cheqa.rmutp.ac.th/frm_sar.aspx

สวท. 7.5-6-29 ระบบแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา http://www.gotouni.mua.go.th/