สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558

ผลการประเมิน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 63 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

27

45

หญิง

33

55

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

21

35.0

31 – 40 ปี

23

38.33

41 – 50 ปี

10

16.67

มากกว่า 50 ปี

6

10.0

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

52

86.67

สูงกว่าปริญญาตรี

8

13.33

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

6.67

อาจารย์

1

1.67

สายสนับสนุน

55

91.67

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 63 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23 เป็นเพศชายจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 เพศหญิงจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมากกว่า 50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และอาจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร

2.1 ท่านได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากแหล่งใด

จำนวน

ร้อยละ

ภายในหน่วยงาน

40

66.67

ภายนอกหน่วยงาน

8

13.33

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

12

20.00

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก…

0

0

2.2 ท่านได้รับองค์ความรู้จากแหล่งใดจากหน่วยงาน

 

 

บอร์ด KM / บอร์ดประชาสัมพันธ์

4

6.67

เอกสารเผยแพร่ความรู้ / หนังสือเวียน

4

6.67

การอบรม / สัมมนา

4

6.67

การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม

3

5.00

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

20

33.33

Web Site KM / KM Board / KM Blog

25

41.67

อื่นๆโปรดระบุ
2.3 องค์ความรู้ที่ท่านต้องการได้รับจากหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน เรื่อง…1.การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5.งานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

6.การพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย

10

5

8

7

20

10

16.67

8.33

13.33

11.67

33.33

16.67

2.4 ความสนใจของท่านในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร (โปรดติดต่องานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
สนใจถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง…

0

0

อื่นๆ (เช่น มีเอกสาร / ไฟล์เอกสารเผยแพร่ความรู้มอบให้)โดยมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

60

100

2.5 ท่านนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของท่านในระดับใด
มาก

60

100

ปานกลาง

0

0

น้อย

0

0

ไม่ได้นำไปใช้

0

0

2.6 ท่านคิดว่าสาเหตุใดเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร
การผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

31

51.67

แรงจูงใจภายในสำนักการจัดทำ KM

16

26.67

ทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร

8

13.33

ทักษะทางด้านการประสานงานและติดต่อสื่อสาร

5

8.33

2.7 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการจัดความรู้ภายในองค์กรในปีต่อไป
มีรางวัลให้กับผู้ที่ถ่ายทอดความรุ้ในแต่ละปี

39

65.00

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร

17

28.33

ม่ีการอบรมภาษาหรือให้ความรู้ทางภาษาเบื้องต้น

4

6.67

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า บุคลากสำนักวิทยบริการฯได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากภายในหน่วยงานมากที่สุด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ ภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และจากภายนอกหน่วยงาน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20
บุคลากรสำนักฯได้รับองค์ความรู้จากการฝึกอบรมจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 การเข้าร่วมสัมมนา 4 คน ร้อยละ 6.67 Web Site KM / KM Blog จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 บอร์ด KM/บอร์ดประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนเอกสารเผยแพร่/หนังสือเวียนบุคลากรได้รับความรู้น้อยที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67

องค์ความรู้ที่บุคลากรต้องการได้รับจากหน่วยงานมากที่สุด คือ งานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 การพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67

บุคลากร จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ
บุคลากร จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่ในระดับมาก

อุปสรรคที่สำคัญในการจัดการความรู้ในองค์กรมากที่สุด คือ การผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ คิดเป็นรอยละ 51.67 แรงจูงใจภายในสำนักการจัดทำ KM คิดเป็นร้อยละ 26.67 ทักษะบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 13.33 และทักษะทางด้านการประสานงานและติดต่อสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 8.33

ข้อเสนอแนะในการการจัดความรู้ภายในองค์กร มากที่สุด คือ มีรางวัลให้กับผู้ที่ถ่ายทอดความรุ้ในแต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร คิดเป็นร้อยละ 28.33 ม่ีการอบรมภาษาหรือให้ความรู้ทางภาษาเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 6.67