สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 63 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

27

45.0

หญิง

33

55.0

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

21

35.0

31 – 40 ปี

23

38.33

41 – 50 ปี

10

16.67

มากกว่า 50 ปี

6

10.0

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

53

92.98

สูงกว่าปริญญาตรี

4

7.01

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

6.67

อาจารย์

1

1.67

สายสนับสนุน

55

91.67

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 63 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23 เป็นเพศชายจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 เพศหญิงจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมากกว่า 50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และอาจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67

ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่สุด

มาก

ปาน

กลาง

น้อย

น้อย

ที่สุด

ค่า

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2.1

สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน

38

9

13

0

0

4.42

มาก

2.2

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

37

18

5

0

0

4.53

มากที่สุด

2.3

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

50

5

5

0

0

4.75

มากที่สุด

2.4

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม

36

20

4

0

0

4.57

มากที่สุด

2.5

มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

40

12

0

0

0

4.77

มากที่สุด

รวม

4.57

 

มากที่สุด

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57  โดยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.75  รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.62 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.53 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.53 สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.42