สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2557

ผลการประเมิน
ตอนที่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 57 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

22

42.30

หญิง

30

57.70

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

28

53.85

31 – 40 ปี

17

32.70

41 – 50 ปี

5

9.61

มากกว่า 50 ปี

2

3.84

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

44

84.62

สูงกว่าปริญญาตรี

8

15.38

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

7.70

อาจารย์

3

5.77

สายสนับสนุน

45

86.53

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 57 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 เป็นเพศชายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 เพศหญิงจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และมากกว่า 50 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.53 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 และอาจารย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร

2.1 ท่านได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากแหล่งใด

จำนวน

ร้อยละ

ภายในหน่วยงาน

35

67.31

ภายนอกหน่วยงาน

6

11.54

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

11

21.15

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก…

0

0

2.2 ท่านได้รับองค์ความรู้จากแหล่งใดจากหน่วยงาน

 

 

บอร์ด KM / บอร์ดประชาสัมพันธ์

5

9.62

เอกสารเผยแพร่ความรู้ / หนังสือเวียน

2

3.85

การอบรม / สัมมนา

10

19.23

การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม

21

40.38

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

5

9.62

Web Site KM / KM Board / KM Blog

9

17.30

อื่นๆโปรดระบุ
2.3 องค์ความรู้ที่ท่านต้องการได้รับจากหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน เรื่อง…

1.การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5.งานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

6.การพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย

10

5

8

3

16

10

19.23

9.62

15.39

5.77

30.76

19.23

2.4 ความสนใจของท่านในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร (โปรดติดต่องานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
สนใจถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง…

0

0

อื่นๆ (เช่น มีเอกสาร / ไฟล์เอกสารเผยแพร่ความรู้มอบให้)โดยมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

52

100

2.5 ท่านนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของท่านในระดับใด
มาก

52

100

ปานกลาง

0

0

น้อย

0

0

ไม่ได้นำไปใช้

0

0

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า บุคลากสำนักวิทยบริการฯได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากภายในหน่วยงานมากที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.31 รองลงมา คือ ภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 และจากภายนอกหน่วยงาน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54
บุคลากรสำนักฯได้รับองค์ความรู้จากการฝึกอบรมสูงสุด จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 รองลงมาคือการเข้าร่วมสัมมนา 10 คน ร้อยละ 19.23 Web Site KM / KM Blog จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 บอร์ด KM/บอร์ดประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 ส่วนเอกสารเผยแพร่/หนังสือเวียนบุคลากรได้รับความรู้น้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85

องค์ความรู้ที่บุคลากรต้องการได้รับจากหน่วยงานมากที่สุด คือ งานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 การพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 19.23 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.39 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77

บุคลากร จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ
บุคลากร จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100  สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่ในระดับมาก