ผลการดำเนินงานปี 57

แผนที่ 3  เป้าหมาย  :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรในสำนัก

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด(KPI)

ตามคำรับรอง

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์

ผลการ

ดำเนินงาน

1. การเป็นผู้นำในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นบริการจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนบุคลากรในสำนักที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 75

ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ 91.23

 ผลการจัดการความรู้ แผนที่ 3

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 การบ่งชี้ความรู้

 • ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จำนวนรายการความรู้ปีงบประมาณ 2557 12  เรื่อง 88 เรื่อง
2 การสร้างและแสวงหาความรู้

 • ภายในหน่วยงาน
 • ภายนอกหน่วยงาน
จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 91.23
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 • จัดทำทะเบียนความรู้/คลังความรู้
มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้ มีคลังความรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 88 เรื่อง
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 • จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • รวบรวมองค์ความรู้
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย  1 กิจกรรม 3 กิจกรรม
5 การเข้าถึงความรู้

 • เผยแพร่ผ่าน website
 • จัดทำเป็นเอกสาร, e-document
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • การอบรม, สัมมนา, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • หนังสือ/บันทึกเวียน
มีจำนวนช่องทางที่เข้าถึงความรู้ อย่างน้อย  2 ช่องทาง 4 ช่องทาง
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 •  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง  Web blog/e-mail/  Facebook ฯลฯ
 •  ชุมชนนักปฎิบัติ (COP)
จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน COP อย่างน้อย 1  ครั้งอย่างน้อย 1 COP 3 ครั้ง3 Cop
7 การเรียนรู้

 • การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่นำผลไปใช้ ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่นำผลไปใช้ 91.23%

 ปัญหาอุปสรรค

บุคลากรมีเวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะ

ใช้เทคโนโลยีเว็ปไซต์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้