สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2557

ผลการประเมิน
ตอนที่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 57 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

22

42.30

หญิง

30

57.70

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

28

53.85

31 – 40 ปี

17

32.70

41 – 50 ปี

5

9.61

มากกว่า 50 ปี

2

3.84

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

44

84.62

สูงกว่าปริญญาตรี

8

15.38

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

7.70

อาจารย์

3

5.77

สายสนับสนุน

45

86.53

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 57 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 เป็นเพศชายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 เพศหญิงจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และมากกว่า 50 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.53 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 และอาจารย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77

ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่สุด

มาก

ปาน

กลาง

น้อย

น้อย

ที่สุด

ค่า

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2.1

สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน

40

(76.92%)

10

(19.23%)

2

(3.85%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.79

(95.80%)

มากที่สุด

2.2

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

37

(71.15%)

13

(25.00%)

2

(3.85%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.67

(93.40%)

มากที่สุด

2.3

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

50

(96.15%)

0

(0.00%)

2

(3.85%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.92

(98.40%)

มากที่สุด

2.4

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม

36

(69.23%)

10

(19.23%)

6

(11.53%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.57

(91.40%)

มากที่สุด

2.5

มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

40

(76.92%)

12

(23.08%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.77

(95.40%)

มากที่สุด

รวม

4.74

(94.80%)

มากที่สุด

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 โดยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.40 รองลงมาได้แก่  สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80  อันดับสามได้แก่ มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ 95.40 อันดับ 4 ได้แก่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40  และอันดับสุดท้าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.57  คิดเป็น  ร้อยละ 91.40