สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2554

ผลการประเมิน
ตอนที่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 90  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

23

42.59

หญิง

31

57.41

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

27

50

31 – 40 ปี

18

33.33

41 – 50 ปี

6

11.11

มากกว่า 50 ปี

3

5.56

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

44

81.48

สูงกว่าปริญญาตรี

10

18.52

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

7.41

อาจารย์

3

5.56

สายสนับสนุน

47

87.03

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 เพศหญิงจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11และมากกว่า 50 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 87.03 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และอาจารย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56

ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

2.1 ท่านได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากแหล่งใด

จำนวน

ร้อยละ

ภายในหน่วยงาน

35

64.82

ภายนอกหน่วยงาน

6

11.11

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

13

24.07

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก…

0

0

2.2 ท่านได้รับองค์ความรู้จากแหล่งใดจากหน่วยงาน

 

 

บอร์ด KM/บอร์ดประชาสัมพันธ์

5

9.26

เอกสารเผยแพร่ความรู้/หนังสือเวียน

2

3.70

การสัมมนา

6

11.11

การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม

13

24.07

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

20

37.04

Web Site KM / KM Board / KM Blog

8

14.82

อื่นๆโปรดระบุ
2.3 องค์ความรู้ที่ท่านต้องการได้รับจากหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน เรื่อง การทำงานเป็นทีม

54

100

เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เรื่อง..

0

0

2.4 ความสนใจของท่านในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร (โปรดติดต่องานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

54

100

สนใจถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง…

0

0

อื่นๆ (เช่น มีเอกสาร / ไฟล์เอกสารเผยแพร่ความรู้มอบให้)

0

0

2.5 ท่านนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของท่านในระดับใด
มาก

54

100

ปานกลาง

0

0

น้อย

0

0

ไม่ได้นำไปใช้

0

0

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า บุคลากสำนักวิทยบริการฯได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากภายในหน่วยงานมากที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 64.82 รองลงมา คือ ภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 และจากภายนอกหน่วยงาน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
บุคลากรสำนักฯได้รับองค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 รองลงมา คือ การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม จำนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07  Web Site KM / KM Blog จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 การอบรม / สัมนา จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.11 บอร์ด KM / บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26 และเอกสารเผยแพร่ความรู้ / หนังสือเวียน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70
องค์ความรู้ที่บุคลากรต้องการได้รับจากหน่วยงาน คือ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน  จำนวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ100
บุคลากรทั้งหมด จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร ติดต่อศูนย์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
บุคลากรทั้งหมด จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่ในระดับมาก