สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2556

ผลการประเมิน
ตอนที่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

23

41.07

หญิง

33

58.93

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

29

51.79

31 – 40 ปี

18

32.14

41 – 50 ปี

6

10.71

มากกว่า 50 ปี

3

5.36

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

46

82.14

สูงกว่าปริญญาตรี

10

17.86

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

7.14

อาจารย์

3

5.36

สายสนับสนุน

49

87.50

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 เป็นเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 เพศหญิงจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และมากกว่า 50 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86             มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และอาจารย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36

ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่สุด

มาก

ปาน

กลาง

น้อย

น้อย

ที่สุด

ค่า

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2.1

สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน

39

(69.64%)

14

(25.00%)

3

(5.36%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.64

(92.80%)

มากที่สุด

2.2

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

37

(66.07)

17

(30.36)

2

(3.57%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.63

(92.60%)

มากที่สุด

2.3

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

52

(92.86)

2

(3.57)

2

(3.57%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.89

(97.80%)

มากที่สุด

2.4

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม

36

(64.29)

13

(23.21)

7

(12.50%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.52

(90.40%)

มากที่สุด

2.5

มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

42

(75.00)

14

(25.00)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.75

(95.00%)

มากที่สุด

รวม

4.69

(93.80%)

มากที่สุด

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 โดยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     มีค่าเฉลี่ย 4.75  คิดเป็นร้อยละ 95.00 อันดับ 3 ได้แก่ สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 อันดับ 4 ได้แก่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60  และอันดับสุดท้าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.52  คิดเป็น  ร้อยละ 90.40