ผลการดำเนินงานปี 56

แผนที่ ๓   เป้าหมาย  :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรในสำนัก

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด(KPI)

ตามคำรับรอง

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์

ผลการ

ดำเนินงาน

๑. การเป็นผู้นำในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นบริการจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนบุคลากรในสำนักที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ ๗๕

ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ ๘๓.๔๑

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๓

ลำดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

๑.

การบ่งชี้ความรู้- ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวนรายการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๕๑ เรื่อง

๖๑ เรื่อง

๒.

การสร้างและแสวงหาความรู้- ภายในหน่วยงาน- ภายนอกหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๙๕

๓.

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ- จัดทำทะเบียนความรู้/คลังความรู้

มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้

มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้ อย่างน้อย ๑ ระบบ

๖๑ เรื่อง

๔.

การประมวลและกลั่นกรองความรู้- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างน้อย ๑ กิจกรรม

๒ กิจกรรม

๕.

การเข้าถึงความรู้- เผยแพร่บนเว็บไซต์- จัดทำเป็นเอกสาร, e-document.,หนังสือเวียน- บอร์ดประชาสัมพันธ์- การอบรม, สัมนา, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีจำนวนช่องทางที่เข้าถึง  ความรู้

อย่างน้อย

๒ ช่องทาง

๔ ช่องทาง

๖.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้- จำนวนเรื่อง Web blog- จำนวน CoP

อย่างน้อย ๑ ครั้ง

อย่างน้อย ๑ เรื่อง

อย่างน้อย ๑ Cop

๑๘ ครั้ง

๙ เรื่องใน Web blog

๓ Cop

๗.

จำนวนบุคลากรที่ได้รับความรู้และสามารถนำผลไปใช้ จำนวนบุคลากรในสำนักที่ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕.๒๕


สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

  1. บุคลากรไม่เห็นความสำคัญและไม่เห็นความจำเป็นในการบันทึกองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นคู่มือ
  2. บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาบันทึกเนื้อหาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฎิบัติ
  3. บุคลากรมีตารางการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน ทำให้การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำได้ยาก

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

  1. สร้างระบบแรงจูงใจในการให้รางวัลผู้ที่บันทึกองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ
  2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลในการต้องบันทึกองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวปฏิบัติ

ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้จากการบริหารจัดการความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านและผ่านการประเมินคุณภาพภายในเป็นที่ยอมรับ