ผลการดำเนินงาน ปี 55

 

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง เป้าหมาย ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 1.1 เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล1.2 สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จำนวนบุคลากรในคณะที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 75 ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น : ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานวิทยบริการ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละ 75 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ผู้ทบทวน : น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ผู้อนุมัติ : ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

ประเมินผล แผนการจัดการความรู้ แผน 2 (รอบ 12 เดือน)

แบบฟอร์ม 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะในงานพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ
องค์ความรู้ที่จำเป็น : ความรู้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน
ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 การบ่งชี้ความรู้- ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย มีทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 50 เรื่อง มีการบ่งชี้ความรู้ จำนวน 74 เรื่อง ดังนี้1.เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ

2.ความสำคัญของภาพถ่าย

3.ประโยชน์ของภาพถ่าย

4.คุณสมบัติของภาพถ่าย

5.ชนิดของกล้องถ่ายภาพ

6.ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

7.พื้นฐานในการควบคุมกล้องถ่ายภาพ

8.หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ

9.เลนส์

10.เลนส์ APO คืออะไร

11.ที่บังแสงของเลนส์ (Lens shade หรือ Lens Hood)

12.แฟลช

13.การใช้แฟลช

14.การใช้งานแฟลชบนตัวกล้อง

15.ฟิลเตอร์ (Filter) หรือแว่นกรองแสง

16. Polarizing filter

17.เครื่องวัดแสง (Light meter)

18.การปรับตั้งค่า white balance

19.สายลั่นไก (Cable release) และขาตั้งกล้อง (Tripod)

20.การจัดองค์ประกอบภาพ

21.การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ

22.พื้นฐานการถ่ายภาพ

23.จรรยามารยาทในการถ่ายภาพ

24.การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล

25.เทคนิคถ่ายภาพให้ชัด

26.การถ่ายภาพ Portrait หรือการถ่ายภาพบุคคล

27.สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการถ่ายภาพบุคคล

28.การถ่ายภาพกลางคืน

29.เทคนิคการละฉากหลัง หรือการละลายฉากหลัง หรือการทิ้งฉากหลัง

30.เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน

31.เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

32.การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

33.การถ่ายภาพพลุ

34.การถ่ายภาพกีฬา

35.การถ่ายภาพย้อนแสง

36.การค้นหา Latitude และ Longitude ด้วย HTML5

37. Drag and Drop ใน HTML5

38.เมื่อกดคลิกที่ภาพแล้วภาพเล็กลง ด้วย HTML5

39.การเอารูปภาพมาวางบน web ด้วย HTML5

40.การวาดวงรีสีเหลือบ ด้วย HTML5

41.การวาดวงกลมและตัวอักษร

42.ค้นหาที่อยู่ปัจจุบันด้วย HTML5

43. Small picture down in HTML544. Expand border moving with HTML5

45. Moving down with HTML5

46.เปลี่ยนสี ด้วย HTML5

47.การ Transform ตัวอักษร ด้วย HTML5

48.เขียนข้อความ TEXT with HTML5

49.วาดรูปซ้อนกัน HTML5

50. Moon move around the Earth

51. On Mouse Over HTML5

52. Circle Translation with HTML5

53. click หยุด click เดิน HTML5

54.วิ่งเดินหน้าถอยหลัง HTML5

55.เคลื่อนไหวแบบลบและวาดใหม่อย่างรวดเร็ว

56.วาดสี่เหลี่ยมมีเงา HTML5

57. Crop Image 5

58.วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress

59. SQL Server 2008 : การเชื่อมต่อ Database

60. SQL Server 2008 : การสร้าง Database และ Table

61. SQL Server 2008 : คำสั่ง INSERT INTO

62. SQL Server 2008 : คำสั่ง SELECT

63. SQL Server 2008 : การ Back UP และ Restore Database

64. SQL Server 2008 : คำสั่ง WHERE

65.การสืบค้นหนังสือและวารสารออนไลน์ โครงการการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูล Single Search Box

66.การแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ ThaiLIS

67.การสแกนวารสาร

68.การลงทะเบียนวารสาร

69.การสืบค้นฐานข้อมูล Education Research Complete

70.คู่มือการจัดทำรายการฐานข้อมูล

71.คู่มือการทำรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามระบบ WALAI AutoLib

72.คู่มือการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์

73.เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช

74.เทคนิคการถ่ายภาพน้ำตก