คณะกรรมการจัดการความรู้

คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2552 คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2553 คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2554
คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2555 คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2556 คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2557
คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2560

m-l-board-meeting-may-1981