ผลการดำเนินงาน ปี 54

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2

แบบฟอร์ม 2 :    แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :
ชื่อส่วนราชการ :     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :     จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น :     ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิทยบริการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ
1 การบ่งชี้ความรู้ ต.ค.53 -ก.ย.54 มีทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 3  เรื่อง บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิทยบริการ
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ต.ค.53 – ก.ย.54 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– ภายในหน่วยงาน 

– ภายนอกหน่วยงาน

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ต.ค.53 – ก.ย.54 มีจำนวนแฟ้มข้อมูลที่รวบรวมความรู้เป็นระบบ อย่างน้อยประเด็นละ 1 แฟ้ม บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– จัดทำแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ต.ค.53 – ก.ย.54 มีกิจกรรม/เสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 1 กิจกรรม บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

– รวบรวมองค์ความรู้

5 การเข้าถึงความรู้ ต.ค.53 – ก.ย.54 มีจำนวนช่องทางที่เข้าถึงความรู้ อย่างน้อย 2 ช่องทาง บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– เผยแพร่ผ่าน website 

– จัดทำเป็นเอกสาร, e-document

– บอร์ดประชาสัมพันธ์

– การอบรม

– หนังสือ/บันทึกเวียน

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต.ค.53 – ก.ย.54 -จำนวนครั้งของการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้

-ความถี่ของการแลก

เปลี่ยนผ่าน Web board /

e-mail

– จำนวน COP

อย่างน้อย 1  ครั้ง 

1ครั้ง ต่อ 2  เดือน

 

อย่างน้อย

1 COP

บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง  Web board / e-mail

– ชุมชนนักปฎิบัติ (COP)

7 การเรียนรู้ ต.ค.53 – ก.ย.54 จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ได้นำผลไปใช้ ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่นำผลไปใช้ บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – งานห้องสมุด สวท. 

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

ผู้ทบทวน  :  (ลงชื่อ)  ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช, นายเพชร  สายเสน  ผู้จัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อนุมัติ     :  (ลงชื่อ)  ผู้ช่วยาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล  ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ