คลังความรู้ ระบบงานห้องสมุด

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ

ผู้เล่า นางสิรินนรี  ฉายสุวรรณ์

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เพี่อให้รับทราบถึงการจัดการสารสนเทศและความรู้ คุณสมบัติที่ดีของการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศ รับทราบถึงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน เพื่อนำพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่าน แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุดพระนครเหนือ (NBL COP) วันที่ 10 กันยายน 2553