คลังความรู้ ระบบงานห้องสมุด

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการวางกฏเกณฑ์การลงรายงานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผู้เล่า นางสาวกมร สุประภารพงษ์

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าประชุมการจัดการความรู้ห้องสมุด มทร. พระนคร (RMUTP LIBS – KM) ครั้งที่1 / 2553 ณ ห้องสมุดกลางเทเวศร์ ชั้น 2 ตึกสำนักวิทยฯ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เพื่อให้ทราบขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบในวิเคราะห์และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จากคู่มือขั้นตอนการทำงาน งานวิทยบริการ (PM08) ทำการวางแนวทางการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) ตามคู่มือการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)

อ่าน แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุดพระนครเหนือ (NBL COP) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 1