Study visit

SAR study visit

Posted on

15 July 2014 ผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6องค์ประกอบ จำนวน 22 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.77  คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83