แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอบรม SPSS Online ในวันที่ 8 มค.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

จากสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้เปลี่ยนแปลงการเรียน การฝึกอบรม เป็นแบบออนไลน์  […]

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 4-7 เริ่มวันที่ 15 กค.63

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

จากที่ สวส.เปิดรับสมัครอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google app […]

รับสมัครนักศึกษาสอบ Cert. Microsoft ฟรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย […]

วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้งานระบบ COVID-VPN สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย […]

รายงานความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียนรู้ ปี 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  *  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  (ภาพรวม) * […]

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนและหลังสอบปลายภาค 2/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเสริมทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการในด้านกลุ่มวิทยบริการ งานห้องสมุด งานศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง […]

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแสดงบัตรประจำตัวมหาวิทยาลัยเข้า – ออก อาคารอเนกประสงค์ (เทเวศร์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือบุคคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอเนกประสงค์ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวมหาวิทยาลัยเข้า – ออก […]

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้แจ้งไปยังคณะและภาควิชาในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การสืบค้นงานวิจัยต่อไป โดยขอให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าไปตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ […]