รับสมัครนักศึกษาสอบ Cert. Microsoft ฟรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย […]

วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้งานระบบ COVID-VPN สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย […]

รายงานความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียนรู้ ปี 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  *  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  (ภาพรวม) * […]

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนและหลังสอบปลายภาค 2/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเสริมทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการในด้านกลุ่มวิทยบริการ งานห้องสมุด งานศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง […]

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแสดงบัตรประจำตัวมหาวิทยาลัยเข้า – ออก อาคารอเนกประสงค์ (เทเวศร์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือบุคคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอเนกประสงค์ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวมหาวิทยาลัยเข้า – ออก […]

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้แจ้งไปยังคณะและภาควิชาในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การสืบค้นงานวิจัยต่อไป โดยขอให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าไปตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ […]

แจ้งการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (ขาดสอบ)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำปีและมีการปรับปรุงระบบห้องสมุด จึงได้งดให้บริการห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะคหกรรมศาสตร์ฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]