ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน แก่พนักงานขับรถรับจ้าง วันที่ 28 พย.58

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถรับจ้างฟรี 5 วัน […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application วันที่ 2-6 พย.58

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล […]

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี งปม. 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สถานที่สอบ   ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกคน เพื่อทราบและดำเนินการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ ปรับปรุงระบบ OT โดยเพิ่มเงื่อนไขในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประกาศเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดอ่านคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ 7 เกณฑ์การลา และข้อ […]

ประกาศระงับการจัดสัมมนาประจำปีสำนักวิทยบริการฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจาก กองนโยบายและแผน แจ้งว่าไม่มีงบประมาณให้ในการจัดสัมมนาประจำปีของสำนัก และจากเหตุผลว่า มหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรมบุคลากรที่ไปเชียงใหม่และกระบี่แล้ว […]