ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน แก่พนักงานขับรถรับจ้าง วันที่ 28 พย.58

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถรับจ้างฟรี 5 วัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 14-15 พย.58 /21-22 พย.58/ 28 พย.58  ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะเต็ม  รับจำนวน 30 คน แจ้งชื่อลงทะเบียนเรียนได้ที่ Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application วันที่ 2-6 พย.58

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  จำนวน 25 คน  วิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ และผู้ปฎิบัติงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมจากภายนอก รายชื่อผู้เข้าอบรม 1.นายปุณยธิษณ์   โยธินบุญพิทักษ์ 2.น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง 3.นางภภัสสร  สิงหาธรรม 4.นายวณพันธ์  วัยวุฒิ Continue Reading →

CompTIA, Vice President Asia Pacific Region visit RMUTP

นายเดนนิส ควอค รองประธานภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค CompTIA เข้าพบอธิการบดี รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  เจรจาการยกระดับหลักสูตรด้าน ICT  ของมหาวิทยาลัยให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดย CompTIA  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรขนาดใหญ่ระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำในด้านมาตรฐานสากล และเป็นผู้ให้การรับรองทักษะด้าน ICT ที่เป็นกลาง โดยไม่อิงผลิตภัณฑ์ มีผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ทั่วโลก มากกว่า 1.6 ล้านคนที่ได้รับรองทักษะด้าน ICT Continue Reading →

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี งปม. 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

สถานที่สอบ   ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 โครงการ AEC ปี 2558 ตารางเรียน และตารางสอบ CompTIA A+ วิทยากร รุ่น 1 เรียนวันที 15 – 24 ธค.57 นศ. คณะ วันสอบ ศูนย์เทเวศร์ (สอบ 24 ผ่าน 17 Continue Reading →

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกคน เพื่อทราบและดำเนินการ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ ปรับปรุงระบบ OT โดยเพิ่มเงื่อนไขในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จากปกติบันทึกเวลาเริ่มปฏิบัติงานก่อน 8.30 น. OT จะเริ่มเวลา 16.30 น. หากบันทึกเวลาปฏิบัติงานเกินจาก 8.30 น. เวลาเริ่มปฏิบัติ OT จะเลื่อนออกไปตามเวลาเริ่มปฏิบัติงานในตอนเช้า เช่น บันทึกเริ่มปฏิบัติงานตอนเช้า เวลา 8.45 น.  OT จะเริ่มเวลา 16.45 น. หรือ ถ้าบันทึกเริ่มปฏิบัติงานเวลา 9.00 Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับใบประกาศนียบัตร CompTIA

ประกาศนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CompTIA ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนาย 2557 และสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบรับรองความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล  ให้รับใบประกาศนียบัตรได้ที่อาจารย์หัวหน้าสาขาทุกคณะ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบ Certificate CompTIA คณะบริหารธุรกิจ  105 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  79   คน คณะวิศวกรรมศาสตร์   35 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  17  คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  20 คน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Digital literacy certificate (IC3)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม  (สีแดง) รุ่นที่  1 วันที่  10-12  พฤศจิกายน  2557  (เวลา 08.30 – 17.30 น.) รุ่นที่ 2  วันที่  26-28  พฤศจิกายน  2557  (เวลา 08.30 – 17.30 น.) Download เอกสารประกอบการเรียน 1. วิชา Computing Fundamentals 2. วิชา Key Continue Reading →

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 4

  นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร  CompTIA A+ เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าเรียนอยู่ที่นี่

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+ 801-802 สำหรับนักศึกษา

ประกาศขั้นตอนการสอบ,  เลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+  และรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ วิธีการสอบ การสอบจะแบ่งสอบวันละ 2 ช่วง ช่วงเช้า จำนวน 15 คน เริ่มเวลา 8.30 สอบวิชา 801-802 สอบเสร็จแล้วกับบ้านได้ ช่วงบ่าย จำนวน 15-16 คน เริ่มเวลา 13.00 น. สอบวิชา 801-802  สอบเสร็จแล้วกลับบ้านได้ นักศึกษาที่เข้าสอบทั้ง 2 Continue Reading →

รายชื่อนักศึกษาอบรม COMPTIA A+

* นักศึกษา รุ่น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร เปลี่ยนไปเรียนที่ ศูนย์เทเวศร์ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ รายชื่อนักศึกษาผู้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ พณิชยการพระนคร และพระนครเหนือ รายชื่อ จำแนกตามสถานที่อบรม  แต่ละแห่งจัดอบรม 3 รุ่น  แต่ละรุ่นจัดในช่วงเวลาต่างกัน Continue Reading →

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม Mind map

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mind map ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 และวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าอบรมเยอะมาก  สวท. จึงจำเป็นต้องเปิดการอบรมเป็น 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เทเวศร์ มีรายชื่อดังนี้

Budget Management System

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม Budget Management System เพื่อช่วยในการติดตามการใช้เงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงานภายในขึ้น คุณสมบัติของโปรแกรม : สามารถบันทึกงบประมาณที่ได้รับ และบันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในแต่ละหมวดเงินได้ โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดเงินคงเหลือให้เองอัตโนมัติ บันทึกรายงานวัสดุที่จัดซื้อมาได้ บันทึกรายการการเบิกใช้วัสดุ วันเดือนปี และผู้เบิกได้ บันทีกรายการครุภัณฑ์ที่ซื้อมาจากงบประมาณได้รับได้ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานได้ สามารถแสดงภาพรวมจำนวนการใช้จ่ายเงินเทียบกับเงินที่ได้รับตามแผน ทำให้หน่วยงานสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินได้  หน่วยงานใดสนใจขอใช้โปรแกรม โปรดติดต่อขอ user และ password ได้ที่  คุณสมโภชน์ โทร. 02 282 9009 Continue Reading →