ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Internet of Things วันที่ 9-11 สค.2559 ณ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้  อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณรัชนี ต่อเงิน โทร. 6762 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.นายศิริชัย  สาระมนัส
2.น.ส.ณัฐติยา ไข่ติยากุล
3.น.ส.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
4.นางภภัสสร สิงหธรรม
5.นางนิภาพร  ปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.นายสุเมธ สถิตบุญอนันต์
7.น.ส.วัลภา  ภุมมะระ
8.น.ส.มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ
9.นายวีระยุทธ  คุณรัตนสิริ
10.นายวณพันธ์  วัยวุฒิ
11. นายสุรสิทธิ์  ประกอบกิจ
12.นายวัชร ส่งเสริม
13.น.ส.อัญชลี มโนสืบ
คณะบริหารธุรกิจ
14.น.ส.ศุภฉัตร  ศิริเธียร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15.นายนิธิพัฒน์  อิ๋วสกุล
16.นายมนตรี  บุญเรื่องเศษ
17.น.ส.ขนิษฐา ดีสุบิน
18.นายอนุชา  ไชยชาญ
19.นายนิคม  ดิษฐคลี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20.นายธนาวุฒิ  นิลมณี

รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IoT)

วันที่ 9 สิงหาคม 2559
8.30 – 12.00 น. – ฝึกปฏิบัติ Introduction Internet of things
– ฝึกปฏิบัติ Internet of Things Security
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. – ฝึกปฏิบัติ Basic to Internet of things with Arduino
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
8.30 – 12.00 น. – ฝึกปฏิบัติ Arduino hardware and Software เตรียมความพร้อม และเรียนรู้ทําความเข้าใจเครื่องมือที่สําหรับการอบรม
– ฝึกปฏิบัติ Network, I/O Programming ผ่านทาง Arduino and Tools
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. – ฝึกปฏิบัติ Internet of things ผ่านทาง Module ESP8266
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
8.30 – 12.00 น. – ฝึกปฏิบัติ Internet of things Programming ด้วย โปรแกรม ESP8266 Module
– ฝึกปฏิบัติ Cloud IOT Programming  ด้วย IOT Protocol
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. – ฝึกปฏิบัติ IOT Project
– ฝึกปฏิบัติ Arduino board
– ฝึกปฏิบัติ Standalone
– ฝึกปฏิบัติ Software Development Kit ของ ESP8266 module   Broker/Publisher/Subscribers
– ฝึกปฏิบัติการออกแบบทั้ง Hardware และ Software สําหรับงาน Internet of things