ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Google Application วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Application ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ดังมีายชื่อผู้เข้าอบรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1. นางสาวอังสนา  อนุชานันท์
คณะบริหารธุรกิจ
2. อาจารย์ศุภฉัตร  ศิริเธียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. อาจารย์วณพันธุ์  วัยวุฒิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
4. นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม
5. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์
6. นางสาวโปรดปราน  เพชรสด
7. นางสาวบุศรินทร์  มั่นวิชาชัย
8. นางสาวนุจรี  ลิ้มศรี
9. นางสาวอาภรณ์  แก้วพรหมมาน
กองพัฒนานักศึกษา
10. นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล
11. ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์  ศรีธนสินธร
12. ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา  เล่งไพบูลย์
13. นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์
14. นางสาวลักษณาพร  เจริญแพ่ง
15. นางสาวณัฐพร  ผาติวิทย์
กองนโยบายและแผน
16. นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษ์
17. นางสาววรุณกันยา  คุณากรวิรุฬ
ศูนย์การจัดการความรู้ KM
18. นายสุนทร  เหรียญจื้อ
19. นายฉัตรชัย  ศรีสม
20. นายอนุสรณ์  เฉื่อยฉ่ำ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
21. นายจักรกฤษณ์  พางาม
22. น.ส.นภาพร  ภู่เพ็ชร์
สำนักงานตรวจสอบภายใน
23. นางสาวภาวิณี  จงรักษ์
สำนักงานอธิการบดี
24. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
25. นางสาววิสุตา  วรรณห้วย
26. นางถวิกา  คำใบ
27. นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง
28. นางสาวฐิติมา  รัตโนภาส
29. นางสาวหญิง  มัทนัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30.นางอุมาพร   สรวลสรรค์
สำนักประกันคุณภาพ
31. นายวรวุฒิ บุญกล่ำ

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
8.30 – 12.00 น. ·  ความรู้ทั่วไปเรื่องของ Cloud Computing
·  วิธีการสมัครเข้าใช้งาน Google
·  การใช้งาน Gmail
o   Inbox
o   Compose
o   Read Reply Forward
·  การใช้งาน Google Calendar
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ·  การใช้งาน Google Contact
·  การใช้งาน Google Hangout
·  การใช้งาน Google Translate (Desktop/Mobile/Capture Translate)
·  การใช้งาน Google Map
วันที่ 2
8.30 – 12.00 น. ·  การใช้งาน Google Docs
·  การใช้งาน Google Sheet
·  การใช้งาน Google Slide
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ·  การใช้งาน Google Drawing
·  การใช้งาน Google Form
วันที่ 3
8.30 – 12.00 น. · การใช้งาน Google Drive
o   Install Desktop & Mobile Device
o   Register
o   Upload & Share
o   Previous Version
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. · การใช้งาน Google Photo
o   Install Desktop & Mobile Device
o   Register
o   Upload & Share