โครงการอบรม

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+ 801-802 สำหรับนักศึกษา

compTIA

ประกาศขั้นตอนการสอบ,  เลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+  และรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ

วิธีการสอบ

การสอบจะแบ่งสอบวันละ 2 ช่วง ช่วงเช้า จำนวน 15 คน เริ่มเวลา 8.30 สอบวิชา 801-802 สอบเสร็จแล้วกับบ้านได้

ช่วงบ่าย จำนวน 15-16 คน เริ่มเวลา 13.00 น. สอบวิชา 801-802  สอบเสร็จแล้วกลับบ้านได้

นักศึกษาที่เข้าสอบทั้ง 2 ช่วงจะต้องเตรียมสอบติวเข้มโดยเจ้าหน้าที่ในวันสอบก่อนเข้าห้องสอบจริง

นักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลากำหนดประมาณ 30 นาทีก่อนเริ่มสอบ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ  1. บัตรประจำตัวประชาชน  2. บัตรนักศึกษา (และ 3. ความรู้ที่ได้เรียนไป)

*ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เข้าห้องสอบทุกกรณี

ค่าสอบโครงการ AEC รัฐบาลจ่ายให้คนละ 5,165.25 บาท โดยหวังว่านักศึกษาจะสอบผ่านได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ฉะนั้นขอให้นักศึกษาพยายามและตั้งใจสอบเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสอบ

1. นักศึกษาตามรายชื่อมาถึงสนามสอบ  ลงทะเบียนช่วงเช้าเวลา  8.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. และเข้าห้องเรียนติวเข้มก่อนสอบ

2. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนักศึกษา และเข้าห้องสอบ ช่วงเช้า เวลา 9.00 น.  ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.

3. นักศึกษาลงทะเบียนในระบบสอบ และเริ่มสอบรหัสวิชา 801 เวลาสอบ 1.30 ชม. หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1.00 ชม.

4.นักศึกษาออกมารอหน้าห้องสอบเพื่อเตรียมสอบรหัสวิชา 802

5. เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปนักศึกษา และเข้าห้องสอบรหัสวิชา 802 เวลาสอบ 1.30 ชม. หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1.00 ชม.

6. สอบเสร็จแล้วนักศึกษากลับบ้านได้ หรือจะอยู่รอฟังผลสอบก็ได้  นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้คะแนน 700 คะแนนขึ้นไปจึงถือว่าสอบผ่าน และจะได้รับใบ Cert.ส่งตรงจากต่างประเทศไปยัง e-mail ที่แจ้งไว้

*ในการสอบแต่ละครั้งจะสอบได้ ครั้งละ 15 เครื่อง 15 คน ข้อสอบเป็นแบบ real time online วิชาละ 2 ชม. รวมเป็น 4 ชม.

**นักศึกษาที่มีรายชื่อ หากไม่สามารถเข้าสอบตามวัน-เวลาที่กำหนดได้ กรุณาแจ้ง สำนักวิทยบริการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน เพื่อป้องกันสิทธิในการเข้าสอบครั้งต่อไป  โทร. 02 280 7919, 02 282 9009 ต่อ 6760-6765 , 085-958 7776, 081-702 2578 หรือติดต่ออาจารย์ผู้สอนในกลุ่มนั้น ๆ

กำหนดการสอบ

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 1  (เรียนวันที่ 21-30 เมษายน 2557 )  จำนวน 31  คน

สอบวันจันทร์ที่  23  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 31   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

——————————————————-

2. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1  (เรียนวันที่ 21-30 เมษายน 2557 ) จำนวน  26 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 จำนวน 5 คน  รวม 31 คน 

สอบวันอังคารที่  24  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 31   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

———————————————————

3. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2557 ) จำนวน  18 คน และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2557 ) จำนวน 12 คน รวม 30 คน

สอบวันพุธที่  25  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 30   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

——————————————————–

4. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2557 ) จำนวน 8 คน และ รุ่นที่ 1   (เรียนวันที่ 21-30 เมษายน 2557 )   จำนวน  22 คน รวม 30 คน

สอบวันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นี่

นักศึกษาลำดับที่   1 – 15     ลงทะเบียนเวลา  8.30  น. 
นักศึกษาลำดับที่  16 – 30   ลงทะเบียนเวลา  13.00  น. 

 

สำหรับนักศึกษารุ่นอื่น ๆ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป…คาดว่าจะสอบประมาณเดือนกรกฎาคม  2557