โครงการอบรม

ฝึกอบรม Graphic Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced  วันที่  18-22 พฤศจิการยน  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับด้าน Graphic Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี)

***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ ****

ตารางการอบรม