ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนและหลังสอบปลายภาค 2/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเสริมทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการในด้านกลุ่มวิทยบริการ งานห้องสมุด งานศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง […]

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำปีและมีการปรับปรุงระบบห้องสมุด จึงได้งดให้บริการห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ […]