l-1.2
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทเวศร์
IMG_3653
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร
A07Y7618
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พระนครเหนือ
14009825_1153090114756061_128013492_n
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์โชติเวช
previous arrow
next arrow
Personal computer

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ Internet ได้ด้วย RMUTP Passport ใช้งานได้ 3 ชั่วโมงติดต่อกันและระบบจะตัดการทำงาน หากต้องการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ติดต่อขอเพิ่มชั่วโมงได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้อง

Print

บริการพิมพ์เอกสารลงกระดาษ  สีขาว-ดำ จำนวน 50 แผ่นต่อ 1 เทอม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาติดต่อขอพิมพ์เอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์ทุกศูนย์ และที่ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-18.30 น.ในวันเปิดเทอม และ 8.30-16.30 น.ในวันปิดเทอม

Notebook Zone

พื้นที่บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่นำ Notebook มาใช้งานเอง ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์

Hi-Speed Internet

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยต้องอยู่ภายในกรอบนโยบายการใช้ห้อง

มาตรฐานการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

นโยบายใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Acceptable Use Policy) จัดทำขึ้นเพื่อ  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540 และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทราบและปฏิบัติตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด 1 ว่าด้วยระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 18.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
 • ผู้เข้าใช้บริการต้องไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่ใช้เสียงหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความรบกวนแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 • ผู้เข้าใช้บริการจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ผู้เข้าใช้บริการต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องเก็บสัมภาระส่วนตัวไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง
 • หากเกิดขัดข้องหรือมีปัญหาในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองผู้ใช้บริการต้องแจ้งปัญหาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้ทราบเท่านั้นห้ามทำแก้ไขด้วยตนเองเด็ดขาด
 • ผู้ใช้บริการจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยเคร่งครัด

หมวด 2 ว่าด้วยการขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการอบรมหรือการเรียนการสอน ของ คณาจารย์ และ บุคลกร

 • ทำการขออนุญาตใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการระบุความรายละเอียดความต้องการพิเศษที่ต้องการเพิ่มเติมในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการระบุระยะเวลาในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการระบุจำนวนผู้ที่จะเข้าใช้บริการในเวลาที่นัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555