ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศุนย์เทเวศร์