ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นเวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2563  จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว

 

 

หนังสือที่ครบกำหนดส่ง
สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ (OPAC) หรือ คืนได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ (Book Drop) ที่ห้องสมุดทุกสาขา

หนังสือที่ครบกำหนดส่ง สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทาง
http://lib.rmutp.ac.th/Member/Login.aspx นะคะ

***ในวันที่งดให้บริการ ทางห้องสมุดไม่คิดค่าปรับนะคะ***

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มงานห้องสมุด

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6796