ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแสดงบัตรประจำตัวมหาวิทยาลัยเข้า – ออก อาคารอเนกประสงค์ (เทเวศร์)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือบุคคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอเนกประสงค์ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวมหาวิทยาลัยเข้า – ออก อาคารอเนกประสงค์ (เทเวศร์) ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ชั้น 1 (บัตรสีม่วงหรือสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อคัดกรองบุคคลและเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ในส่วนของนักศึกษาให้แต่งกายชุดนักศึกษา หากนักศึกษาท่านใดไม่ได้สวมใส่ชุดนักศึกษา ให้แลกบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ชั้น 1 ก่อนเข้าอาคารอเนกประสงค์ทุกครั้งเช่นเดิม

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02 665 3777 ต่อ 8000 , 02 665 3899 (สำหรับบุคคลภายนอก)