ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนและหลังสอบปลายภาค 2/2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเสริมทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการในด้านกลุ่มวิทยบริการ งานห้องสมุด งานศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้การบริการนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา และการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความเป็นต้องให้บริการล่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 (ช่วงก่อนและหลังสอบปลายภาค 2/2562) เวลา 8.30 – 19.30 น.

 

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มงานห้องสมุด

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6796