ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้แจ้งไปยังคณะและภาควิชาในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การสืบค้นงานวิจัยต่อไป โดยขอให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าไปตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์
https://forms.gle/1j8Th6YLE3L9KCYNA และ QR Code ด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02 665 3777 ต่อ 8000 , 02 665 3899 (สำหรับบุคคลภายนอก)