ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (ขาดสอบ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และกำหนดให้มีการวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 นั้น

เนื่องจากนักศึกษาในสังกัดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่ได้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดระยะเวลาในการเข้าสอบไปแล้ว

ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เป็น 2 ระยะ และคณะสามารถเลือกวัน เวลา ในการสอบได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดสอบ  

กำหนดวัน และเวลาในการสอบ

ระยะที่  1    วันที่  9  มกราคม  2563

  • ช่วงเช้า     เวลา  10.00 – 12.00  น.
  • ช่วงบ่าย    เวลา   13.00 – 15.00  น.

ระยะที่  2    วันที่  10  มกราคม  2563

  • ช่วงเช้า     เวลา  10.00 – 12.00  น.
  • ช่วงบ่าย    เวลา   13.00 – 15.00  น.

โปรดแจ้งวัน และเวลา ที่นักศึกษาเข้าสอบฯ ไปที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่  7  มกราคม  2563

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email software@rmutp.ac.th

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764