ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะคหกรรมศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและกำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ExitExam) ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดังนี้

ประกาศรายชื่อ     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

กำหนดการสอบ มีดังนี้

วันจันทร์ที่  16  ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รุ่นที่ 59 (ปออ./1) จำนวน 38 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รุ่นที่ 59 (ปออ./2) จำนวน 36 คน

 

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 59 (ปวอ./1) จำนวน 24 คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 59 (ปวอ./2) จำนวน 23 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 59 (ปอภ./1) จำนวน 29 คน
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 59 (ปอภ./2) จำนวน 22 คน

 

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 59 (ปอภ./3) จำนวน 25 คน
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 59 (ปอภ./4) จำนวน 28 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 59 (ปอภ./5) จำนวน 25 คน
 • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย รุ่น 59 (ปอฟ./1) จำนวน 21 คน

 

วันพฤหัสบดีที่  19   ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 59 (ปบค./1) จำนวน 30 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่นที่ 59 (ปทฟ./1) จำนวน 13 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 59 (ปบค./2) จำนวน 14 คน

 

เนื้อหาที่ใช้วัดความรู้  ประกอบไปด้วย  ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Word/Excel/PowerPoint)

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email software@rmutp.ac.th

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764