ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและกำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ExitExam) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้

ประกาศรายชื่อ     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

กำหนดการสอบ มีดังนี้

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 59 (ปคพ./1) จำนวน 26 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 59 (ปคพ./2) จำนวน 26 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 59 (ปฟก./1) จำนวน 25 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 59 (ปฟก./2) จำนวน 28 คน

 

วันพฤหัสบดีที่  19   ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 59 (ปมค./1) จำนวน 26 คน

 

วันศุกร์ที่  20   ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  รุ่นที่ 59 (ปอก./1) จำนวน 31 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  รุ่นที่ 59 (ปอก./2) จำนวน 29 คน

 

เนื้อหาที่ใช้วัดความรู้  ประกอบไปด้วย  ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Word/Excel/PowerPoint)

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email software@rmutp.ac.th

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764