ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม Digital Technology จำนวน 4 หลักสูตร

สวส.จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร Digital Technology จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 เป้าหมายผู้เข้าอบรม 160 คน มีผู้เข้าอบรมจริง 194 คน สิ้นงบประมาณ 32,200 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว 165.97 บาท

1.  การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ สำหลับผู้ดูแลเว็บไซต์ ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
2. หลักสูตรการใช้ email RMUTP ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
3. หลักสูตรการสร้างฟอร์มอัตโนมัติ Google ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 45 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
4. หลักสูตรการใช้ Excel ขั้นสูง ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 61 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ต่อตนเอง และต่อหน่วยงาน

1. การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระยะเวลาการอบรม  : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. (บ่าย)
สถานที่เรียน
  : ณ ห้องBig Data Virtual Lab เทเวศร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร  :
นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายฉัตรชัย ทองศิลป์

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การรักษาความปลอดภัยด้วย Wordfence Security
 • การซ่อนการ Log In ด้วย WPS Hide Login
 • การลดขนาดรูปภาพด้วย PlugIn Smush
 • ข้อควรปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

 1. ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์  กองพัฒนานักศึกษา
 2. นายธีรนัย ดีฤทธิ์                            กองพัฒนานักศึกษา
 3. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง            สำนักงานอธิการบดี
 4. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์    กองสื่อสารองค์กร
 5. นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช          กองสื่อสารองค์กร
 6. นางสาวรุ่งอรุณ คงสวัสดิ์               สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 7. นายสมชาย ดอกไม้เงิน                  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 8. นายปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์               สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 9. นางสาวชนัญชิดา สุจิตจูล              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 10. นายปัญญา กิจจานุกิจ                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 11. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร                  กองศิลปวัฒนธรรม
 12. นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ            กองศิลปวัฒนธรรม
 13. นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม                  กองศิลปวัฒนธรรม
 14. นางสาววัลลภา ฟักประไพ               สถาบันวิจัยและพัฒนา
 15. นายปิโยรส เทพรส                        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 16. นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห์              คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 17. นางสาวนุชดาว เตะสมุทร             คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 18. นายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ       สถาบันภาษา
 19. นายอัสนี อากรนิธิ์                         สถาบันภาษา
 20. นางสาวอริสรา วัฒนภาพ             สถาบันภาษา
 21. นายคมจักร คำเสียง                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 22. นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 23. นายวินัย คำสุปา                          คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 24. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม                       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 25. นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย      กองกลาง
 26. อ.นิลมิต นิลาศ                             คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27. ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์                       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 28. นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์                 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 29. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ              คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 30. นางสาวศรัณญา สุดสนอง               กองวิเทศสัมพันธ์
 31. นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล             กองวิเทศสัมพันธ์
 32. นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม                กองบริหารงานบุคคล
 33. นายอนันนต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย     กองบริหารงานบุคคล
 34. นายแสงเมือง มีสา                          กองบริหารงานบุคคล
 35. นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์                   กองคลัง
 36. นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก                        กองคลัง
 37. นายรพล มากบุญประสิทธิ์                         กองคลัง
 38. นายสิทธิภัค กัลณา                                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 39. นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่                                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 40. นายสุรยุทธ สระแก้ว                                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 41. นายพรรษชล นาคฉ่ำ                                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 42. นายวรวุฒิ บุญกล่ำ                                    สำนักประกันคุณภาพ
 43. นายภูสิต รัตนกานตะดิลก                          คณะศิลปศาสตร์
 44. นายฉัตรชัญ ศรีสม                                      ศูนย์การจัดการความรู้

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

แบบประเมินการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.การใช้ email RMUTP

ระยะเวลาการอบรม  : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.(เช้า)
สถานที่เรียน  : ณ ห้องBig Data Virtual Lab เทเวศร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร  :
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
หัวข้อการฝึกอบรม

 • การเปลี่ยนหรือ reset password
 • การเขียน email
 • การค้นหาใน email
 • การสร้างลายเซ็น
 • การใช้ email แบบ Offline
 • การตั้งค่าตอบกลับ email อัตโนมัติ
 • การตั้งค่าภาษา email

ไฟล์ประกอบการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม

 1. ผศ. ภาคิน อังศุณิศ               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. อ. เฟื่องลัดดา โสภา              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ผศ. เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ดร. วราวุฒิ พุทธให้               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. อ. นิลมิต นิลาศ                       คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. ดร. ผกามาศ ชูสิทธิ์                 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 7. นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย                    กองสื่อสารองค์กร
 8. นางสาวมารศรี สรรพนา                    กองสื่อสารองค์กร
 9. นางสาวพัชราวลัย จีนอนงค์                  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 10. นางสาวพฤทธิ์พิชามญชุ์ เพชรจรัส        สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 11. ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 12. นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี                    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 13. นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต                       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 14. นายคมจักร คำเสียง                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15. นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 16. นางสุรีย์ เนียมสกุล                            คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 17. นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย                      คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 18. นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร                     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 19. นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร                   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 20. นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย                    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 21. นางกชพรรณ กระตุฤกษ์                   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 22. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 23. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล            กองกลาง
 24. นางจริยา ชายหงษ์                           กองบริหารงานบุคคล
 25. อ.ภาวนา ชูศิริ                                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 26. อ.วารินี วีระสินธุ์                               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 27. อ. อนุชา ไชยชาญ                              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 28. นางสาวภัสสร ชื่นสกุล                     กองคลัง
 29. นางนภัสสร ยมศรีเคน                     กองคลัง
 30. นางสาวรวิสรา กุลทอง                    กองคลัง
 31. นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 32. นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 33. นางสาวรัชนี ต่อเงิน                            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 34. นางสาวธันยพร พิสิฐอมรชัย                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 35. นางสาวเบญจพร ยวงสวัสดิ์                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 36. นางสาวตรีเนตร ขำขัน                       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 37. นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 38. นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์                     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 39. นายสิทธิภัค กัลณา                              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 40. นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่                          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 41. นายฉัตรชัต ศรีสม                               ศูนย์การจัดการความรู้
 42. นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ                            ศูนย์การจัดการความรู้
 43. นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล                         สำนักประกันคุณภาพ
 44. นายสุริโย ก่อวาณิชกุล                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการใข้ email RMUTP


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ email RMUTP

3.การสร้างฟอร์มอัตโนมัติด้วย Google Form

ระยะเวลาการอบรม  :  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. (บ่าย) 
สถานที่เรียน  : ณ ห้องBig Data Virtual Lab เทเวศร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร  :
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การสร้างฟอร์ม
 • การสร้างและลบฟอร์ม
 • การเปลี่ยนธีมของฟอร์ม
 • การแชร์ฟอร์มให้กับผู้อื่น
 • การใช้ Add On

รายชื่อผู้เข้าอบรม

 1. ผศ. ภาคิน อังศุณิศ              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. อ. เฟื่องลัดดา โสภา             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ผศ. เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ดร. วราวุฒิ พุทธให้               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. อ. นิลมิต นิลาศ                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. ดร. ผกามาศ ชูสิทธิ์               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 7. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต              สำนักงานอธิการบดี
 8. นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา                       กองสื่อสารองค์กร
 9. จ่าสิบเอกเกียรตินันท์ ลงทอง                   กองสื่อสารองค์กร
 10. ผศ. ภันรัชสา จารุจินดา                          คณะศิลปศาสตร์
 11. ดร. สมทรง สุภาพ                                คณะศิลปศาสตร์
 12. อ. พรกรก ศรีงาม                                คณะศิลปศาสตร์
 13. อ. สรวงกนก พิบูลย์ธรรมนนท์                     คณะศิลปศาสตร์
 14. นางสาวพฤทธิ์พิชามญชุ์ เพชรจรัส         สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 15. นางสาวรุ่งอรุณ คงสวัสดิ์                      สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 16. นายนำโชค ชมกระโทก                       สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 17. นายจิระเดช สายสุโชค                         สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
 18. ผศ. ณนนท์ แดงสังวาลย์                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 19. นางสาวสรรษนีย์ เต็มเปี่ยม                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 20. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 21. นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ               กองศิลปวัฒนธรรม
 22. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ                กองศิลปวัฒนธรรม
 23. นางณิชกมล ยมนา                               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 24. นางรัตติณัฏฐ์ อังสนุ                             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 25. นายคมจักร คำเสียง                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 26. นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 27. ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์         คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 28. ดร.นงนุช ศศิธร                                   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 29. นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ                             คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 30. นางสาววนาลี อุตะพรม                       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 31. นางสุรีย์ เนียมสกุล                             คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 32. นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย                       คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 33. นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร                      คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 34. อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา                         คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 35. นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย                     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 36. นางกชพรรณ กระตุฤกษ์                    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 37. นางสาวผกาศิริ วันทรัพย์                  กองบริหารงานบุคคล
 38. นางสาวสุรีรัตน์ สุทองสา                   กองบริหารงานบุคคล
 39. นางสาวเบญญาภา วิรุฬภิญโญ           กองบริหารงานบุคคล
 40. นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน             กองคลัง
 41. นางสาวรวิสรา กุลทอง                         กองคลัง
 42. นายฉัตรชัต ศรีสม                            ศูนย์การจัดการความรู้
 43. นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ                        ศูนย์การจัดการความรู้
 44. นางสาวอรพร พุทธพงษ์                     ศิลปศาสตร์
 45. นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์                      สำนักวิทยบริการสารสนเทศ
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างฟอร์มอัตโนมัติ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างฟอร์มอัตโนมัติ Google Forms

4. การใช้ Excel ขั้นสูง

ระยะเวลาการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. (เช้า) 
สถานที่เรียน : ณ ห้องBig Data Virtual Lab เทเวศร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร  :
นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การใส่สูตรคำนวณ
 • การจัดฟอร์แมตเซลล์
 • การสร้างกราฟ
 • การปรับฟอร์แมตตามเงื่อนไข – Conditional Format
 • การจัดข้อความ
 • การคัดกรองและเรียงลำดับข้อมูล
 • การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table
 • การจัดหน้าและการพิมพ์ลงกระดาษ

รายชื่อผู้เข้าอบรม

  1. ผศ. ภาคิน อังศุณิศ                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. อ. เฟื่องลัดดา โสภา                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. น.ส. ศรัณญา สุดสนอง                   กองวิเทศสัมพันธ์
  4. นายอรรถพล กองพิศุทธิ์กุล                กองวิเทศสัมพันธ์
  5. น.ส. จุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์                     กองวิเทศสัมพันธ์
  6. นายทนงค์ โพธิ                                  กองวิเทศสัมพันธ์
  7. ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์         กองพัฒนานักศึกษา
  8. นายธีรนัย ดีฤทธิ์                                   กองพัฒนานักศึกษา
  9. อ. นิลมิต นิลาศ                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. ดร. ผกามาศ ชูสิทธิ์                               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  11. ผศ. ดร. สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์                คณะวิศวกรรมศาสตร์
  12. นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล         กองสื่อสารองค์กร
  13. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์                กองสื่อสารองค์กร
  14. ผศ. ภันรัชสา จารุจินดา                        คณะศิลปศาสตร์
  15. ดร. สมทรง สุภาพ                                 คณะศิลปศาสตร์
  16. อ. พรกนก ศรีงาม                                คณะศิลปศาสตร์
  17. อ. สรวงกนก พิบูลธรรมนนท์                   คณะศิลปศาสตร์
  18. นางสาวพัชราวลัย จีนอนงค์                  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
  19. นายนำโชค ชมกระโทก                     สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
  20. นายจิระเดช สายสุโชค                      สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
  21. นางสาวชาริณี ชื่นมีศรี                      สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
  22. นางสาวสรรษนีย์ เต็มเปี่ยม              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  23. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  24. นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  25. นางสาวภาวิณี จงรักษ์                 สำนักงานตรวจสอบภายใน
  26. นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์           สำนักงานตรวจสอบภายใน
  27. นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ          กองศิลปวัฒนธรรม
  28. นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง                  กองศิลปวัฒนธรรม
  29. นางรัตนา ดิสสระ                         กองศิลปวัฒนธรรม
  30. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง                  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  31. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน               สถาบันวิจัยและพัฒนา
  32. นางสาวอรอนงค์ งามวิไล                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  33. นายวิลาส วิถีไพร                             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  34. นายนภู จ้างประเสริฐ                       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  35. ดร.นงนุช ศศิธร                                คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  36. นางสาววนาลี อุตะพรม                    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  37. นายคมจักร คำเสียง                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  38. นางสาวศิริมา กองสำลี                    สถาบันภาษา
  39. นายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ          สถาบันภาษา
  40. นางสาวกุลธิดา สายพรหม               คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  41. นางสาวชญานิษ งามเกาะ                 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  42. นางสาววาสนา สังข์โพธิ์                   สำนักประกันคุณภาพ
  43. นางนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์               สำนักประกันคุณภาพ
  44. นางสาวน้ำพิทย์ วงษ์ตา                    สำนักงานอธิการบดี
  45. นายรพล มากบุญประสิทธิ์                   กองคลัง
  46. นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์         กองคลัง
  47. นายไตรภพ เรืองแก้ว                          กองคลัง
  48. นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน            กองคลัง
  49. นางสาวราสรา กุลทอง                        กองคลัง
  50. นางสาวมธุรส ชายหงษ์                       กองคลัง
  51. นางสาวศิริพร เพียงสำราญ                 กองคลัง
  52. นางสาวสุพรรณ เพ็งสวัสดิ์                   กองคลัง
  53. นายวราวุฒิ พุทธให้                             คณะวิทยาศาสตร์
  54. อ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์                       คณะคหกรรมศาสตร์
  55. นางสาวกมร สุประภารพงษ์                 สำนักวิทยบริการ
  56. นางโสภา ไทยลา                                 สำนักวิทยบริการ
  57. นางสาวเพ็ญนภา รัตน์มณี                สำนักงานทะเบียน
  58. นางสาวรุ่งฟดี ตรงต่อสักดิ์               สำนักงานอธิการบดี
  59. นางนภัสรา ยมศรีเคน                       กองคลัง
  60. นางสาวกัลยาณี เรืองชวลิต              กองคลัง
  61. นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์                 สำนักวิทยบริการ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการ Excel ขั้นสูง

แบบประเมินการใช้Excel ขั้นสูง

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ Excel ขั้นสูง

————————————————————————

รายละเอียดงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ทั้งหมด 32,200 บาท

1. การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
ระยะเวลาการอบรม วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. (บ่าย) 
สถานที่เรียน  : ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 4 ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนที่เปิดรับ  :  40 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 5  อาคารเอนกประสงค์ เทเวศร์  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6712
กำหนดรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ –  13 พฤษภาคม 2562  (คนเกินแล้ว)

2.การใช้ email RMUTP

ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
ระยะเวลาการอบรม วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. (บ่าย) 
สถานที่เรียน  : ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 4 ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนที่เปิดรับ  :  40 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 5  อาคารเอนกประสงค์ เทเวศร์  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6712
กำหนดรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ –  13 พฤษภาคม 2562 (คนเกินแล้ว)

3.การสร้างฟอร์มอัตโนมัติด้วย Google Form

ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 45 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
ระยะเวลาการอบรม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. (บ่าย) 
สถานที่เรียน  : ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 4 ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนที่เปิดรับ  :  40 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 5  อาคารเอนกประสงค์ เทเวศร์  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6712
กำหนดรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ –  13 พฤษภาคม 2562 (คนเกินแล้ว)

4. การใช้ Excel ขั้นสูง

ผลการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 61 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,050 บาท
ระยะเวลาการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. (เช้า) 
สถานที่เรียน : ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 4 ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนที่เปิดรับ  :  40 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 5  อาคารเอนกประสงค์ เทเวศร์ หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6712
กำหนดรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ –  13 พฤษภาคม 2562 (คนเกินแล้ว)