ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Linux Training Course วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 พระนครเหนือ ห้อง 9803

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Linux  Training Course สำหรับบุคลากรและอาจารย์ วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Linux

 1. นายโยธิน หนูแดง สวส.
 2. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ สวส.
 3. นายเชวงศักดิ์ คงเกิด สวส.
 4. นายสุพัฒน์ รุ่งจรัสพันธุ์ สวส.
 5. นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร สวส.
 6. นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย สวส.
 7. นายสุรยุทธ สระแก้ว สวส.
 8. น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น สวส.
 9. นายครรชิต จิตตานุวัฒน์ สวส.
 10. นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์ สวส.
 11. นางสาวปรางหทัย วงศ์เป็ง สวส.
 12. นายณัฐพงค์ การะน้อย สวส.
 13. นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี สวส.
 14. นางสาวนฤมล โตเจริญ สวส.
 15. นายมงคล ชนะบัว สวส.
 16. นายกิตติ แย้มวิชา สวส.
 17. นายสาคร พรมจันทรา สวส.
 18. ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 19. นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์  กองนโยบายและแผน
 20. นายสุธี สนธิ  กองวิเทศสัมพันธ์
 21. ว่าที่ร้อยตรี สราทตรา เร่งไพบูลย์  กองพัฒนานักศึกษา
 22. นางสาวภาวิณี จงรักษ์   สำนักงานตรวจสอบภายใน
 23. นางชลธิชา สาริกานนท์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ
 24. นางสาววิภาวดี ชัยสุรีห์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
 25. นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ กองศิลปวัฒนธรรม
 26. นายประทีป อยู่สถิตย์   คณะศิลปศาสตร์
 27. นายภูสิต รัตนกานตะดิลก  คณะศิลปศาสตร์
 28. นายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ  สถาบันภาษา
 29. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม    คณะสถาปัตยกรรม
 30. นางสาวรัชดาวรรณ คงยัง คณะวิทยาศาสตร์
  31.น.ส.ศุภฉัตร  ศิริเธียร คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Linux  Training Course

กำหนดการอบรม วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559

วันที่ 1

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.  

·       Introduction

·       ระบบปฏิบัติการ (OS)

·       Linux & Windows

·       Open Source

·       Technology cloud computing

·       Install Virtual Box

·       Install Ubuntu 64 bit desktop

·       Update

·       แนะนำส่วนประกอบ Ubuntu Desktop

 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.  

·       Basic Command

·       การจัดการ ผู้ใช้งาน

·       การจัดการแฟ้มเอกสาร

·       การจัดการสิทธิ์

·       ใบงานการจัดการแฟ้มเอกสารและ Basic command

 

 วันที่ 2

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.  

·       Install Ubuntu 16.04 LTS Server

·       กำหนด หมายเลข IP Addresses

·       การตั้งค่าพื้นฐาน

·       ติดตั้ง SSH Service

·       การบริหารจัดการ Service SSH

·       Install Webmin

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ·       Install Samba Server

·          การตั้งค่า public Share

·          การตั้งค่า Private Share

·       Install DHCP Server

·            การตั้งค่า DHCP

·            ใบงาน DHCP

 

 วันที่ 3

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.  

·       Install Apache

·       การปรับแต่งค่าพื้นฐาน

·       Install MySql

·       การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น

·       Install PHP MyAdmin

·       Install PHP

·       การปรับตั้งค่า PHP

 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ·       Install FTP Server

·       การตั้งค่า FTP

·       Install Word Press

·       การปรับแต่ง Word Press

·       การตรวจสอบสถานะการทำงานของ Web Server

 

 วันที่ 4

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.  

·       Install DNS Sever

·       การสร้าง Zone, Record

·       การสร้าง Forward DNS

·       การสร้าง Zone Slave

·       การจดโดเมน web site

·       การแก้ปัญหา Word Press ที่สร้างขึ้นก่อนมีการสร้างโดเมน

 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.  

·       การสร้าง Virtual Hosting

·       การสร้าง Sub Domain

·       การสร้าง FTP สำหรับ Hosting ใหม่

·       การสร้าง Web เพิ่มเติม

 

วันที่ 5

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น. ·       การ Backup

·       การบีบอัดไฟล์

·       การเขียน Scrip Backup

 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ·       การ Backup MySQL

·       การ Backup To Remote Server

·       การจัดเก็บ Log File